Thứ Bảy, 3/6/2023
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

Số:   144 /QĐ-TT&BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày  12  tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

--------------------------------

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch 2791/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND Tỉnh Phú Thọ Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TT&BVTV ngày 25/2/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về triển khai chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008 sang tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

Căn cứ quyết định số 80 /QĐ-TT&BVTV  ngày 29/5/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thành lập ban ISO

  Căn cứ Quyết định số 80A./QĐ-TT&BVTV ngày 29/5/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  về việc  Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, theo quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO; Phòng Thanh tra pháp chế; Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Trồng trọt,  Phòng Bảo vệ thực vật; Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, các Trạm TT& BVTV huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- lãnh đạo CC;

- Sở NN&PTNTPhú Thọ ( b/c)

- Sở Khoa học và công nghệ Phú Thọ (b/c);

- Các phòng, ttram( T/H)

- Lưu: VT; Thư ký Ban ISO.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Đạo


DANH MỤC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 9001:2015 CỦA CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ THỌ

( Ban hành kèm theo Quyết định số  …../QĐ-TT&BVTV ngày   .../8/2020 của Chi cục TT&BVTV Phú Thọ)

 

 

TT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Điều khoản

I

TÀI LIỆU HỆ THỐNG

 

 

0

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO

5.1; 5.3

1.       

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

MHHT

 

 

Chính sách chất lượng

PL.01

5.2

 

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng và báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng

PL.02

6.2

 

Kiểm soát sự thay đổi

PL.03

6.3

 

Quản lý tri thức

PL.04

7.1

 

Đánh giá hiệu suất (KPI – BM)

PL.05

9.1

 

2.       

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản(tài liệu, hồ sơ)

HD.01

7.5

 

3.       

Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội

HD.02

4 và 6

 

4.       

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

HD.03

8.7 và 10.2

 

5.       

Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

HD.04

9.2; 9.3 và 10.2

II

QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

 

 

A

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

6.       

Quy trình theo dõi đo lường sự thoả mãn của công dân

QT.HC.01

8

 

7.       

Quy trình mua sắm và quản lý tài sản

QT.HC.02

8

 

8.       

Quy trình Thanh quyết toán

QT.HC.03

8

 

9.       

Quy trình báo cáo định kỳ (BC tháng, năm..)

QT.HC.04

8

 

B

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

 

 

 

10.   

Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo.

QT.TTPC.01

8

 

11.   

Quy trình Tiếp công dân

QT.TTPC.02

8

 

C

PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT

 

 

 

12.   

Quy trình công bố dịch

QT.BVTV.01

8

 

13.   

Quy trình điều tra phát hiện ra thông báo tình hình  hại

QT.BVTV.02

8

 

D

TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA

 

 

 

14.   

Quy trình điều tra sinh vật gây hại nông sản kho

QT.KDTV.01

8

 

III

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC

 

 

 

A

PHÒNG TRỒNG TRỌT

 

 

 

15.   

Quy trình Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

QT.TT.01

8

 

16.   

Quy trình Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy giống cây trồng

QT.TT.02

8

 

17.   

Quy trình Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón

QT.TT.03

8

 

18.   

Quy trình Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

QT.TT.04

8

19.   

Quy trình Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở trồng trọt

QT.TT.05

8

 

20.   

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với  cơ sở trồng trọt ( trường hợp trước 06 tháng  tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

QT.TT.06

8

 

21.   

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ xung thông tin trên Giấy chứng nhận)

QT.TT.07

8

 

B

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

 

 

 

22.   

Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV

QT.TTPC.03

8

 

23.   

Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV

QT.TTPC.04

8

 

24.   

Quy trình Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV

QT.TTPC.05

8

 

25.   

Quy trình Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV

QT.TTPC.06

8

 

26.   

Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

QT.TTPC.07

8

 

27.   

Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;

QT.TTPC.08

8

 

28.   

Quy trình Xác nhận nội dung quảng cáo

QT.TTPC.09

8

 

C.

TRẠM KIỂM DỊCH NỘI ĐỊA

 

 

 

29.   

Quy trình Thủ tục kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

QT.KDTV.02

8

 

 

 

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn