Thứ Sáu, 1/7/2022
TTHC: Cấp Quyết định, Phục hồi quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính
Gửi bài In bài

Tên thủ tục hành chính

Cấp Quyết định, Phục hồi quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Lĩnh vực

Trồng trọt

Cơ quan thực hiện

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

 

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ Trực tiếp:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 2222 555

2. Nộp hồ sơ Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Nộp hồ sơ qua Dịch vụ Bưu chính công ích

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Trình tự thực hiện

            Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

b) Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, bộ phân tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

c) Bước 3:

* Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng;

- Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng tại địa điểm có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng;

+ Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng theo Mẫu số 04.CĐD, Mẫu số 05.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

+ Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định.

+ Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đâu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

+ Trường hợp không phục hồi Quyết định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết

* Cấp công nhận cây đầu dòng, vườn cay đầu dòng: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

* Phục hồi quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở.

Phí

Không quy định

Lệ Phí

 

Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

- Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 01.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

- Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019; báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 03.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ- CP ngày 13/12/2019.

b) Hồ sơ phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

- Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

1. Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018;

2. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 01.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố.........

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………..……………………………

2. Địa chỉ: ………...………….. Điện thoại/Fax/E-mail …………………

3. Tên giống: ……………………………………………………………

4.                      Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng Thôn …….  xã………… huyện …..…… tỉnh/thành phố: …………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng: ….…………..……………………………………………….

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác): …...……………………………………

Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): ……………..………………

Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): …………

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): ……………………………………

- Diện tích vườn (m2): ………………………………..……………………

- Khoảng cách trồng (m x m): ……..…………………..…………………..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định, công nhận theo đúng quy định./.

 

…, ngày … tháng … năm …

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN*

(ký tên, đóng dấu)

 

* Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn

 

 

 

- Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BÁO CÁO

Kết quả bình tuyển cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định cây đầu dòng: ……

2. Địa chỉ: …………….. Điện thoại/Fax/E-mail ………………………………

3. Tên giống, loài cây trồng: ………….………………………………………..

4.             Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng: Thôn………….. xã……… huyện………… tỉnh/thành phố:……………………..

Tọa độ địa lý: …..………………………………………………………………

Họ tên chủ hộ có cây đầu dòng: ………………………………………………..

5.             Thời gian, chỉ tiêu và phương pháp bình tuyển, tên tiêu chuẩn chất lượng cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bố đối với tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chí bình tuyển).

6.             Kết quả bình tuyển:

a)             Thông tin sơ bộ về quần thể bình tuyển:

- Năm trồng: …………...……………………………………………………….

- Nguồn gốc xuất xứ: …………………………………………………………..

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): ..............

- Quy mô diện tích, số lượng cây trong quần thể thực hiện bình tuyển: ...........

-   Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: ………..…………………

b)             Thông tin chi tiết cây đầu dòng bình tuyển (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh với tiêu chuẩn chất lượng cây đâu dòng)

- Tính đúng giống.                                                         - Tình hình sinh trưởng.

- Tình hình sâu bệnh hại.                                               - Năng suất.

- Chất lượng                                                      - Chỉ tiêu khác.

- Đề xuất số lượng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi được công nhận cây đầu dòng.

- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với cây có múi)

…, ngày … tháng … năm …

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO*

(Ký tên, đóng dấu)

* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ căn cước công dân gửi kèm theo đơn

 

 

 - Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 03.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BÁO CÁO

Kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định vườn cây đầu

dòng: …………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ: ……….…….. Điện thoại/Fax/E-mail ……………………………….

3. Tên giống, loài cây trồng: ……………………………………………………..

4.          Vị trí hành chính và địa lý của vườn cây đầu dòng:

Thôn ……... xã ………… huyện ……………. tỉnh/thành phố: …………………

Tọa độ địa lý: ……..………………………………………………………………

Họ tên chủ hộ có vườn cây đầu dòng: ……………………………………………

5.          Thời gian, chỉ tiêu và phương pháp thiết lập, tên tiêu chuẩn chất lượng vườn cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bố đối với tiêu chuẩn cơ sở).

6.          Thông tin về vườn cây đầu dòng (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh với tiêu chuẩn chất lượng vườn cây đầu dòng)

- Năm trồng: ……………..……………………………………………………….

- Nguồn gốc xuất xứ: ………….………………………………………………….

-   Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): …………..

- Mật độ, khoảng cách trồng: ……………………………………………………

-   Quy mô diện tích, số lượng cây: ………………………………………………

-   Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: ……………………………………

- Tính đúng giống: ………………………………………………………………...

- Tình hình sinh trưởng: ………………………………………………………….

- Tình hình sâu bệnh hại: ………………………………………………………..

-   Năng suất, chất lượng và chỉ tiêu khác (nếu có): ………………………

-   Đề xuất số lượng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi được công nhận vườn cây đầu dòng.

-   Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với vườn cây đầu dòng cây có múi).

…, ngày … tháng … năm …

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO*

(ký tên, đóng dấu)

 

* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ căn cước công dân gửi kèm theo đơn

 

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn