Thứ Hai, 27/5/2024
Tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ vụ chiêm xuân năm 2014
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 


Số:  1435/SNN-BVTV

V/v tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Phú Thọ, ngày  04   tháng 12 năm 2014

       

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, trong những năm gần đây, diện tích cây trồng bị chuột gây hại có xu hướng tăng cao. Năm 2014, diện tích cây trồng bị chuột hại là 11.275,8 ha; trong đó diện tích bị nặng là 230,5 ha (Năm 2013, diện tích cây trồng bị chuột hại là 11.521,7 ha; trong đó diện tích bị nặng là 949,5 ha). Dự báo, trong năm 2015 với điều kiện thời tiết vụ Đông xuân sẽ ấm hơn trung bình nhiều năm, rất thuận lợi cho chuột sinh sản, bùng phát về số lượng và khả năng gây hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

Để kịp thời ngăn chặn thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp thích hợp, trong đó coi trọng biện pháp thủ công. Mỗi vụ sản xuất chỉ đạo từ 2 – 3 đợt diệt chuột với quy mô tập trung, đồng loạt vào cùng thời điểm để đạt hiệu quả cao nhất. Trước mắt, phát động chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ chiêm xuân 2014 - 2015 theo 02 đợt:

- Đợt 1: Từ ngày 20/01 đến ngày 05/02/2015, diệt chuột bằng biện pháp thủ công là chính ( đánh bẫy, soi đèn, hun khói, ...). Đây là thời điểm diệt chuột mang lại hiệu quả cao vì trên đồng ruộng lúc này đã thu hoạch xong cây vụ đông, tiến hành làm đất, đổ ải, gieo cấy nên hạn chế nguồn thức ăn và nơi ẩn nấp, chuột co cụm dễ tiêu diệt.

- Đợt 2: Từ ngày 25/02 đến ngày 25/3/2015, diệt chuột đồng loạt bằng bả sinh học, hóa học. Sử dụng thuốc Ranpart 2%D trộn thành bả với lượng 10 gam thuốc trộn 0,5 kg mồi nhử (thóc luộc nứt vỏ chấu, gạo, khoai lang, mộng mạ, cua, ốc, tép,...). Đây là biện pháp có hiệu quả trừ chuột cao, rẻ tiền, an toàn, dễ làm đồng loạt trên diện rộng. Lưu ý: Thu gom mồi bả dư thừa, xác chuột chết để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường.

2. Chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và bà con nông dân tích cực tham gia diệt chuột. Hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột sinh học, hóa học. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về tác hại và các biện pháp kỹ thuật diệt chuột hiệu quả, đồng thời tổ chức ra quân diệt chuột.

3. Báo cáo kết quả diệt chuột thường xuyên và của từng đợt (Theo mẫu đính kèm) về Sở Nông nghiệp và PTNT (Qua Chi cục Bảo vệ thực vật) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thời gian báo cáo: Đợt 1, chậm nhất ngày 10/02/2015; đợt 2, chậm nhất ngày 30/3/2015.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật:

- Chỉ đạo Trạm BVTV chủ trì, phối hợp các phòng, ban, trạm chuyên môn, tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, triển khai đợt diệt chuột tập trung đạt hiệu quả. Phối hợp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn biện pháp phối trộn mồi bả thuốc và kỹ thuật diệt chuột.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV ở các địa phương. Phát hiện và xử lý nghiêm việc buôn bán, sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

- Tổng hợp kết quả diệt chuột của các huyện, thành, thị trình Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Bộ NN và PTNT (b/c);

- Ô. Thủy - PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Cục BVTV;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Phòng, đơn vị  trong ngành (thực hiện);

- Lưu: VT, BVTV.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

 

 

Trần Tú Anh

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn