Thứ Sáu, 3/12/2021
Kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh
Gửi bài In bài
Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tại xã Dậu Dương – huyện Tam Nông

Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi phía Bắc với diện tích đất nông nghiệp trên 97 nghìn ha. Diện tích gieo trồng bình quân hàng năm trên 121 nghìn ha. Để ngăn chặn sinh vật gây hại bùng phát thành dịch, bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của người dân trong sản xuất nông nghiệp là tất yếu. Theo thống kê, lượng thuốc BVTV sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 100 tấn/năm, ước tính lượng bao gói thuốc BVTV phát thải ra môi trường chiếm khoảng 5% tương đương 05 tấn/năm. Nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường nông thôn, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong những năm gần đây, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương quan tâm chỉ đạo. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh đã có văn bản 2831/UBND-KTN về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

 Kết quả bước đầu, các huyện, thành, thị đã ban hành công văn chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền nội dung Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; xây dựng trên 1.600 bể chứa vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, thực hiện thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa ước tính: 10.024,9 kg; trong đó đã thực hiện tiêu huỷ bằng phương pháp đốt, chôn lấp với chất thải sinh hoạt ước tính là 5.786 kg và tiêu huỷ thông qua công ty xử lý chất thải nguy hại (Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH môi trường Phú Hà) là 2.691 kg. Ban quản lý dự án POP và Sở Tài nguyên môi trường vận chuyển đi xử lý 1.138,6 kg (Công ty chè Phú Đa). Chi cục BVTV tỉnh đã phối hợp xây dựng 06 mô hình với số lượng 51 bể chứa làm cơ sở tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, số lượng bể chứa quá ít so với yêu cầu thực tế (Mới đạt khoảng 9%), cơ bản các bể chứa xây dựng sai quy cách theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, vị trí đặt bể chưa hợp lý; một bộ phận người dân chưa thực hiện tốt việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, còn tình trạng vứt bao gói thuốc BVTV sau sử dụng ngoài đồng ruộng, không thu gom vào bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; công tác tiêu hủy chưa đúng quy định.

Để công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đạt hiệu quả, đúng quy định của pháp luật góp phần bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh, các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo:

- Tiếp tục tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng thuốc và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; nâng cao trình độ của tổ chức, đơn vị quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa để công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng quy định của pháp luật.

- Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

- Đấy mạnh thực hiện kế hoạch số 4848/KH-UBND ngày 23/11/2015 về “Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; Phát triển hoạt động dịch vụ BVTV làm giảm số người dân trực tiếp sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng.

- Tổ chức phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường nông thôn mới sạch đẹp./.

Nguyễn Thị Nhị

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn