Thứ Tư, 10/8/2022

Văn bản - Tài liệu

Tìm thấy: 14 kết quả

  Trích yếu
Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020
Mã số: 67/2020/QH14 Luật Ban hành: 13/11/2020 Tải về
Luật Trồng trọt Số 31/2018/QH14
Mã số: Luật Ban hành: 19/11/2018 Tải về
luật tổ chức quốc hội
Mã số: 57/2014/QH13 Luật Ban hành: 20/11/2014 Tải về
Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
Mã số: 85/2015/QH13 Luật Ban hành: 25/06/2015 Tải về
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Mã số: 77/QH-13 Luật Ban hành: 19/06/2015 Tải về
Luật hộ tịch
Mã số: 60/2014/QH13 Luật Ban hành: 20/11/2014 Tải về
Luật tiếp công dân
Mã số: 42/2013/QH13 Luật Ban hành: 25/11/2013 Tải về
Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 27 Luật Ban hành: 23/11/2012 Tải về
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Mã số: Luật Ban hành: 25/02/2014 Tải về
Luật Khiếu Nại
Mã số: 02 Luật Ban hành: 11/11/2011 Tải về
Luật Thanh tra
Mã số: 56 Luật Ban hành: 15/11/2010 Tải về
Luật Lao Động
Mã số: 10 Luật Ban hành: 22/10/2012 Tải về
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Mã số: 48 Luật Ban hành: 29/11/2005 Tải về
Luật phòng chống tham nhũng
Mã số: 55 Luật Ban hành: 29/11/2005 Tải về
1