Thứ Ba, 27/9/2022

Văn bản - Tài liệu

Tìm thấy: 23 kết quả

  Trích yếu
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Mã số: 118/2021/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 23/12/2021 Tải về
Nghị định 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng
Mã số: 98/2020/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 26/08/2020 Tải về
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP CHướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về gống cây trồng và canh tác
Mã số: 94/2019/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 13/12/2019 Tải về
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón
Mã số: 84/2019/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 14/11/2019 Tải về
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
Mã số: 55/2018/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 16/04/2018 Tải về
Quản lý phân bón
Mã số: 108 Nghị định Ban hành: 20/09/2017 Tải về
Nghị định về quản lý phân bón
Mã số: 108/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 20/09/2017 Tải về
Quản lý phân bón
Mã số: 108 Nghị định Ban hành: 02/04/2018 Tải về
Nghị định quy định đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thuỷ sản; thực phẩm
Mã số: 66 Nghị định Ban hành: 01/07/2016 Tải về
Nghị định 31 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Mã số: 31 Nghị định Ban hành: 06/05/2016 Tải về
NĐ 75 Quy định chi tiết một số điều luật khiếu nại
Mã số: 75 Nghị định Ban hành: 03/10/2012 Tải về
NĐ 76 Quy định chi tiết một số điều của luật Tố Cáo
Mã số: 76 Nghị định Ban hành: 03/10/2012 Tải về
Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
Mã số: Nghị định Ban hành: 08/08/2011 Tải về
NĐ số 90 của Chính phủ quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Mã số: Nghị định Ban hành: 08/08/2013 Tải về
Nghị định Về minh bạch tài sản, thu nhập
Mã số: 78/2013 Nghị định Ban hành: 17/07/2013 Tải về
Nghị địnhQuy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 59/2013 Nghị định Ban hành: 17/06/2013 Tải về
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
Mã số: NGHỊ ĐỊNH Số: 08/2013/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 10/01/2013 Tải về
Nghị định quy định chức năng, hoạt độnh thanh tra chuyên ngành
Mã số: 07 Nghị định Ban hành: 09/02/2012 Tải về
Nghị định số 29 của Chính phủ đánh giá chiến lược, tác đông, cam kết môi trường
Mã số: Số: 29/2011/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 18/04/2011 Tải về
Xử lý vi phạm về môi trường
Mã số: 117 Nghị định Ban hành: 31/12/2009 Tải về
Tăng cường quản lý thuốc trên rau
Mã số: 2388 Nghị định Ban hành: 11/08/2009 Tải về
V/V Tăng cường kiểm tra và cấp Chứng chỉ hành nghề Buôn bán thuốc BVTV
Mã số: 2 Nghị định Ban hành: 07/07/2008 Tải về
Quyết định 97/2008/QĐ-BNN về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mã số: 97/2008/QĐ-BNN Nghị định Ban hành: 05/05/2009 Tải về
1