Thứ Hai, 27/5/2019

Tìm kiếm thuốc bvtv

Tổng số 4105 thuốc BVTV

STT Tên thương phẩm Tên hoạt chất Thể loại Danh mục thuốc Đối tượng phòng trừ
41 Accenta 50EC Fipronil 35g/l + 15g/l Lambda-cyhalothrin Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Sâu đục thân/lúa
42 Access 180EC Fenobucarb 160g/l + Fipronil 20g/l Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Rầy nâu/lúa
43 Accord 400EC Pretilachlor Thuốc trừ cỏ Được phép sử dụng Cỏ/lúa sạ khô
44 Accotab 330 EC Pendimethalin Thuốc trừ cỏ Được phép sử dụng Cỏ/lúa gieo thẳng. Cỏ/lạc
45 Accotab 330 E Pendimethalin (min 90 %) Thuốc điều hòa sinh trưởng Được phép sử dụng Diệt chồi/thuốc lá
46 Accura 34.5WP Pyrazosulfuron Ethyl 2.0 % + Quinclorac 32.5 % Thuốc trừ cỏ Được phép sử dụng Cỏ/lúa
47 Acdino 350SC Azoxystrobin 200g/l + Hexaconazole 100g/l + Tebuconazole 50g/l Thuốc trừ bệnh Được phép sử dụng Đạo ôn/lúa. Lem lép hạt/lúa. Vàng lá chín sớm/lúa
48 Acdinosat 480SL Glyphosate (min 95%) Thuốc trừ cỏ Được phép sử dụng Cỏ/vải
49 Acdinosin 50WP, 550WG Dinotefuran 1.9% (200g/kg) + Fipronil 0.1% (100g/kg) + Nitenpyram 48% (250g/kg) Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng
50 Acdora 360WG Fipronil 100 g/kg + Imidacloprid 10 g/kg + Thiamethoxam 250g/kg Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng
51 Acdowbimusa 75WP Tricyclazole (min 95 %) Thuốc trừ bệnh Được phép sử dụng Đạo ôn/lúa
52 Acdruoivang 900 OL Methyl Eugenol 85% + Imidacloprid 5%. Chất dẫn dụ côn trùng Được phép sử dụng Ruồi đục quả/cây có múi
53 Ace 5EC Alpha - cypermethrin (min 90 %) Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Sâu phao/lúa
54 Acek 50EC Abamectin 1.5% + Chlorpyrifos Ethyl 48.5% Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Sâu cuốn lá/lúa
55 Acelant 4EC Abamectin 1% + Acetamiprid 3% Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Rầy nâu/lúa. Bọ trĩ/bông vải. Rệp/bông vải
56 Acemida 51.8SP Acephate 50% + Imidacloprid 1.8% Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Rầy nâu/lúa
57 Acemo 180SL Monosultap (Thiosultap-sodium Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Sâu cuốn lá/lúa
58 Acenidax 17WP Acetochlor 14.6 % + Bensulfuron Methyl 2.4 % Thuốc trừ cỏ Được phép sử dụng Cỏ/lúa
59 Aceny 1.8EC, 3.6EC, 4.2EC, 5.5EC Abamectin Thuốc trừ sâu Được phép sử dụng Bọ trĩ/lúa. Nhện gié/lúa. Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Nhện đỏ/cam. Rầy chổng cánh/cam. Sâu vẽ bùa/cam. Bọ trĩ/dưa hấu
60 Acepro 50EC Acetochlor (min 93.3%) Thuốc trừ cỏ Được phép sử dụng Cỏ/ngô