Thứ Hai, 27/5/2019

Tìm kiếm đại lý thuốc

Tổng số: 399 đại lý

STT Tên đại lý Địa chỉ Huyện Điện thoại Vi phạm
1 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Văn Hường Thôn 6 - Minh Phú Đoan Hùng 01636960461 0
2 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Phạm Đức Phú Khu 9 - Yên Kiện Đoan Hùng 0972264409 0
3 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Mai Thị Tuất Khu 3 - Yên Kiện Đoan Hùng 1688875693 0
4 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Cao Đại Nguyên Thôn 1 - Yên Kiện Đoan Hùng 0985436659 0
5 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Đỗ Ngọc Hiển Thôn 8 - Vân Đồn Đoan Hùng 01666416526 0
6 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Mè Thị Thu Khu 7 - Tiêu Sơn Đoan Hùng 975313754 0
7 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Phạm Thị Thêm Khu 6 - Tiêu Sơn Đoan Hùng 1692656076 0
8 Đại lý buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Thành Chung Tân Thành - Thị trấn Đoan Hùng 0982122446 0
9 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Phạm Văn Sơn Tân Long - Tây Cốc Đoan Hùng 01659973756 0
10 Đại lý buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Hùng Cường Thôn 10- Quế Lâm Đoan Hùng 01684355431 0
11 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Thị Hải Tổ 5 - Hoàng Trung - TT Thanh Sơn Thanh Sơn 0972917742 0
12 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Quyết Thắng Xóm Kén - Văn Miếu Thanh Sơn 0975595885 0
13 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Ngô thị Liên khu 6 - Cự Thắng Thanh Sơn 01657931121 0
14 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Vũ Minh Hoàng Khu 5 - Phúc Lai Đoan Hùng 0972279456 0
15 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Đỗ Văn Sắc Dẹ 1 - Văn Miếu Thanh Sơn 01665128125 0
16 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Thị Thu Thủy khu 18 - Địch Quả Thanh Sơn 01662132183 0
17 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Bùi Thị Nga Thôn 2 – Phúc Lai Đoan Hùng 0915827112 0
18 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Thị Bích Dung xã Hà Biên - Võ Miếu Thanh Sơn 0986462093 0
19 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Trần Thị Ngọ Xóm Vắng - Văn Miếu Thanh Sơn 0987481619 0
20 Cửa hàng buôn bán thuốc BVTV Nguyễn Văn Quỳnh Khu 8 - Minh Tiến Đoan Hùng 1682359007 0