Thứ Ba, 21/5/2024
Giới thiệu về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ

 
Ảnh: Nhà làm việc Văn phòng Chi cục
    

Sau khi tái lập tỉnh Phú Thọ năm 1997, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh được quy định tại Quyết định số 1110/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Thọ. Trong đó, Chi cục BVTV Phú Thọ Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 02 phòng chức năng (Hành chính - Tổng hợp, Kỹ thuật) và bộ phận Thanh tra, 14 đơn vị trực thuộc (01 Trạm kiểm dịch thực vật nội địa và 13 Trạm Bảo vệ thực vật tại 13 huyện, thành, thị), thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và hoạt động sự nghiệp về bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/6/2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ trên cơ sở sáp nhập phòng Trồng trọt của Sở Nông nghiệp và PTNT về Chi cục.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật được quy định tại Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong đó: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ cấu tổ chức hiện tại của Chi cục gồm Lãnh đạo Chi cục (Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng), 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ), 14 đơn vị trực thuộc (01 Trạm kiểm dịch thực vật nội địa và 13 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại 13 huyện, thành, thị); có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng, quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao và hoạt động sự nghiệp về bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được

Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển các cây trồng chủ lực của tỉnh. Tham mưu xây dựng khung lịch cơ cấu trà mùa vụ, phối hợp với các địa phương chỉ đạo công tác triển khai sản xuất đảm bảo 100% kế hoạch diện tích gieo trồng hàng vụ, hàng năm.

Điều tra phát hiện, dự tính dự báo sớm, chính xác các đối tượng sâu bệnh hại trên một số cây trồng chính. Từ thực tế diễn biến tình hình sâu bệnh, Chi cục đã tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chỉ đạo quyết liệt công tác phòng trừ sâu bệnh. Kết quả, hầu hết diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng đã được phòng trừ có hiệu quả từ đó đã hạn chế tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh gây ra ở mức dưới 1%, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà.

Tiến hành thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động sử dụng thuốc BVTV, phát hiện các hành vi vi phạm, tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. Tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đồng thời thẩm định các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc BVTV cho các đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV.

Làm tốt công tác kiểm dịch thực vật nội địa, phát hiện và ngăn chặn triệt để, không cho đối tượng KDTV xâm nhập, lây lan gây hại trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và triển khai nhiều dự án, đề tài khoa học cấp tỉnh: Đề tài về sản xuất chè an toàn, sâu bệnh trên giống bưởi Đoan Hùng đã có kết quả và đang được chỉ đạo phục vụ sản suất có hiệu quả; đề tài về trang thông tin điện tử phục vụ công tác dự tính dự báo và phòng trừ bệnh thán thư trên hồng Gia Thanh; dự án phòng trừ khẩn cấp châu chấu tre lưng vàng do Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với tổ chức Nông lương thế giới (FAO) phối hợp thực hiện, chương trình đẩy mạnh quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng, Mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, mô hình diệt chuột tập trung quy mô toàn xã. Phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức lớp tập huấn cho hàng ngàn cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân. Hàng năm đều thực hiện chuyên mục, phóng sự về diễn biến tình hình sâu bệnh và hướng dẫn biện pháp phòng trừ phát trên Đài PTTH tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và triển khai các dự án VM005, VM006, VM008 và các chương trình IPM.

   Trong thời gian qua, hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ luôn bám sát vào định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.