Thứ Tư, 19/12/2018
GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ THỌ

 
Ảnh: Nhà làm việc Văn phòng Chi cục

   Sau khi tái lập tỉnh Phú Thọ năm 1997, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh được quy định tại Quyết định số 1110/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Thọ. Trong đó, Chi cục BVTV Phú Thọ Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 03 phòng chức năng (Hành chính - Tổng hợp, Kỹ thuật và bộ phận Thanh tra), 14 đơn vị trực thuộc (01 Trạm kiểm dịch thực vật nội địa và 13 Trạm Bảo vệ thực vật tại 13 huyện, thành, thị), thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và hoạt động sự nghiệp về bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được

   Điều tra phát hiện, dự tính dự báo sớm, chính xác các đối tượng sâu bệnh hại trên một số cây trồng chính. Từ thực tế diễn biến tình hình sâu bệnh, Chi cục đã tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chỉ đạo quyết liệt công tác phòng trừ sâu bệnh. Kết quả, hầu hết diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng đã được phòng trừ có hiệu quả từ đó đã hạn chế tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh gây ra ở mức dưới 5%, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà.

   Tiến hành thanh kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc BVTV nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hộ vi phạm về buôn bán thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, thuốc hết hạn sử dụng, bán thuốc tại chợ; tiến hành xử lý theo qui định. Kiểm tra hộ sử dụng thuốc, phát hiện các hộ vi phạm, tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. Tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ hành nghề cho các đại lý kinh doanh thuốc BVTV. Chỉ đạo xây dựng hệ thống cung ứng thuốc BVTV, tiến hành thanh kiểm tra bình ổn thị trường, đảm bảo có đủ thuốc BVTV đặc hiệu phục vụ công tác phòng trừ.

   Làm tốt công tác kiểm dịch thực vật nội địa, phát hiện và ngăn chặn triệt để, không cho đối tượng KDTV xâm nhập, lây lan gây hại trên địa bàn tỉnh.

   Chi cục đã xây dựng và triển khai nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, Đề tài về sản xuất chè an toàn, sâu bệnh trên giống bưởi Đoan Hùng đã có kết quả và đang được chỉ đạo phục vụ sản suất có hiệu quả; đề tài về trang thông tin điện tử và phòng trừ bệnh thán thư trên hồng Gia Thanh đang được triển khai. Phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức lớp tập huấn cho hàng ngàn cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân. Hàng năm đều thực hiện chuyên mục, phóng sự về diễn biến tình hình sâu bệnh và hướng dẫn biện pháp phòng trừ phát trên Đài PTTH tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và triển khai các dự án VM005, VM006, VM008 và các chương trình IPM.

   Trong thời gian qua, hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ luôn bám sát vào định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.