Thứ Sáu, 30/9/2022

Video Clips

Tổng kết mô hình diệt chuột tập trung vụ xuân 2019 và trình diễn giống lúa thuần TBR279 tại huyện Lâm Thao