Thứ Tư, 1/2/2023

Video Clips

Tổng kết mô hình diệt chuột tập trung vụ xuân 2019 và trình diễn giống lúa thuần TBR279 tại huyện Lâm Thao