Thứ Năm, 30/6/2022

kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04.Huyện Cẩm Khê. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1425 Bệnh sinh lý 0,133 4 0            
    Ốc bươu vàng 0,33 2,5 27,941 27,941 0            
    Rầy các loại 0            
Mạ 50 Chuột 0,123 1,2 0