Thứ Tư, 22/8/2018

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 Cẩm Khê 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Phù Ninh 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 34 Việt Trì 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Thanh Thủy 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 34 Thanh Sơn 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Lâm Thao 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Tam Nông 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Hạ Hòa 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Yên Lập 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Phú Thọ 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 34 Thanh Ba 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Tân Sơn 2018 8 34 20/08/2018 26/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Tam Nông 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Tân Sơn 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 33 Việt Trì 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Yên Lập 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Thanh Thủy 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 Cẩm Khê 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018
Két quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Phù Ninh 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Trạm Lâm Thao Lâm Thao 2018 8 33 13/08/2018 19/08/2018