Chủ Nhật, 26/5/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 21 Thanh Sơn 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh 21 thu hoạch xong Thanh Thủy 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Két quả điều tra sâu bệnh kỳ 21 Phù Ninh 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 21 Yên Lập 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 21 (đang thu hoạch) Phú Thọ 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 21 Cẩm Khê 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 21 Tân Sơn 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 21 Việt Trì 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra kỳ 21 Lâm Thao 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 21 Hạ Hòa 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 21 Đang Thu Hoạch Tam Nông 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 21 Thanh Ba 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 21 Đoan Hùng 2019 5 21 20/05/2019 26/05/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 20 Hạ Hòa 2019 5 20 13/05/2019 19/05/2019
thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 20 Việt Trì 2019 5 20 13/05/2019 19/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 20 lúa xuân đang thu hoạch Thanh Thủy 2019 5 20 13/05/2019 19/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 20 Đoan Hùng 2019 5 20 13/05/2019 19/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 20 Thanh Ba 2019 5 20 13/05/2019 19/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 20 Thanh Sơn 2019 5 20 13/05/2019 19/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 20 Lâm Thao 2019 5 20 13/05/2019 19/05/2019