Thứ Sáu, 22/6/2018

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Hạ Hòa 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 26 trạm Việt Trì Việt Trì 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Tam Nông 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Phú Thọ 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Lâm Thao 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 25 Cẩm Khê 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Yên Lập 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 25 Thanh Sơn 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Thanh Thủy 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Tân Sơn 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Phù Ninh 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Đoan Hùng 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 25 Thanh Ba 2018 6 25 18/06/2018 24/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 24 Hạ Hòa 2018 6 24 11/06/2018 17/06/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 24 Thanh Sơn 2018 6 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 Cẩm Khê 2018 6 24 11/06/2018 17/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 24 Yên Lập 2018 6 24 11/06/2018 17/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 24 Tân Sơn 2018 6 24 11/06/2018 17/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 24 Thanh Ba 2018 6 24 11/06/2018 17/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 24 Tam Nông 2018 6 24 11/06/2018 17/06/2018