Thứ Hai, 26/2/2018

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Nghỉ tết Mậu tuất - tuần 08 Thanh Ba 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 8 Việt Trì 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 08 (nghỉ tết) Đoan Hùng 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Lâm Thao 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Phù Ninh 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Yên Lập 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Hạ Hòa 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 08 Thanh Sơn 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Tân Sơn 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết qảu điều tra sâu bệnh kỳ 08 Thanh Thủy 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 8 Phú Thọ 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 Cẩm Khê 2018 2 8 19/02/2018 25/02/2018
Nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018_ Tuần 8 Tam Nông 2018 2 8 14/02/2018 20/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Phú Thọ 2018 2 7 12/02/2018 18/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Phù Ninh 2018 2 7 12/02/2018 18/02/2018
Kêt quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tân Sơn 2018 2 7 12/02/2018 18/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Yên Lập 2018 2 7 12/02/2018 18/02/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 07 Thanh Sơn 2018 2 7 12/02/2018 18/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Hạ Hòa 2018 2 7 12/02/2018 18/02/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tam Nông 2018 2 7 12/02/2018 18/02/2018