Thứ Năm, 23/11/2017

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Keeeta quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Phù Ninh 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Tam Nông 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 47 Thanh Sơn 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Yên Lập 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 47 Đoan Hùng 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Hạ Hòa 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 47 Phú Thọ 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 47 Cẩm Khê 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kêt quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Tân Sơn 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Thanh Thủy 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì kỳ 47 Việt Trì 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 47 Thanh Ba 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Lâm Thao 2017 11 47 20/11/2017 26/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 46 Yên Lập 2017 11 46 13/11/2017 19/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 46 Lâm Thao 2017 11 46 13/11/2017 19/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 46 Thanh Ba 2017 11 46 13/11/2017 19/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 46 Phú Thọ 2017 11 46 13/11/2017 19/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 46 Tam Nông 2017 11 46 13/11/2017 19/11/2017
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 46 Phù Ninh 2017 11 46 13/11/2017 19/11/2017
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 46 Đoan Hùng 2017 11 46 13/11/2017 19/11/2017