Thứ Hai, 15/7/2024

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Tân Sơn 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Tam Nông 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Phù Ninh 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 28 Thanh Ba 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kì 33 Cẩm Khê 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Thanh Thủy 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 28 Thanh Sơn 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Lâm Thao 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 28 Việt Trì 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Yên Lập 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 28 Đoan Hùng 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 28 Phú Thọ 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Hạ Hòa 2024 7 28 08/07/2024 14/07/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Hạ Hòa 2024 7 27 01/07/2024 07/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Thanh Thủy 2024 7 27 01/07/2024 07/07/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kì 27 Cẩm Khê 2024 7 27 01/07/2024 07/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Tân Sơn 2024 7 27 01/07/2024 07/07/2024
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 27 Thanh Sơn 2024 7 27 01/07/2024 07/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 27 Thanh Ba 2024 7 27 01/07/2024 07/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Yên Lập 2024 7 27 01/07/2024 07/07/2024