Thứ Hai, 5/12/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Tam Nông 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 trạm Hạ Hòa Hạ Hòa 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kì 48 Cẩm Khê 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 48 Thanh Sơn 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Phù Ninh 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Thanh Thủy 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Yên Lập 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 48 Lâm Thao 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 48 Thanh Ba 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Tân Sơn 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH gây hại kỳ 48 Phú Thọ 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 48 Đoan Hùng 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 48 Việt Trì 2022 11 48 28/11/2022 04/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 47 Việt Trì 2022 11 47 21/11/2022 27/11/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 Thanh Thủy 2022 11 47 21/11/2022 27/11/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 47 Lâm Thao 2022 11 47 21/11/2022 27/11/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 47 Phù Ninh 2022 11 47 21/11/2022 27/11/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 47 Thanh Ba 2022 11 47 21/11/2022 27/11/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kì 47 Cẩm Khê 2022 11 47 21/11/2022 27/11/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH gây hại kỳ 47 Phú Thọ 2022 11 47 21/11/2022 27/11/2022