Thứ Tư, 24/10/2018

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Thanh Sơn 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Thanh Thủy 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 43 Thanh Ba 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Yên Lập 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Tam Nông 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Đoan Hùng 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Phú Thọ 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Tân Sơn 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Hạ Hòa 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Phù Ninh 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 43 Cẩm Khê 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 Lâm Thao 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 43 Việt Trì 2018 10 43 22/10/2018 28/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 42 Phù Ninh 2018 10 42 15/10/2018 21/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 42 Thanh Thủy 2018 10 42 15/10/2018 21/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 42 Thanh Ba 2018 10 42 15/10/2018 21/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 42 Cẩm Khê 2018 10 42 15/10/2018 21/10/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 42 Thanh Sơn 2018 10 42 15/10/2018 21/10/2018
kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 42 Đoan Hùng 2018 10 42 15/10/2018 21/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 42 Lâm Thao 2018 10 42 15/10/2018 21/10/2018