Thứ Ba, 3/10/2023

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 40 Tân Sơn 2023 10 40 02/10/2023 08/10/2023
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 40 Hạ Hòa 2023 10 40 02/10/2023 08/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 40 Thanh Ba 2023 10 40 02/10/2023 08/10/2023
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Hạ Hòa 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 39 Cẩm Khê 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 39 Phú Thọ 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Yên Lập 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Báo cáo sâu bệnh tuần 39 ( Lúa mùa sớm đã thu hoạch xong, Lúa mùa trung đang thu hoạch, sâu bệnh không có gì phát sinh) Lâm Thao 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 39 Đoan Hùng 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Phù Ninh 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 39 Thanh Sơn 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 39 Thanh Ba 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Tam Nông 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 39 Việt Trì 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Tân Sơn 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Thanh Thủy 2023 9 39 25/09/2023 01/10/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 lúa ngô chín - thu hoạch Thanh Thủy 2023 9 38 18/09/2023 24/09/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 38 Đoan Hùng 2023 9 38 18/09/2023 24/09/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 Tân Sơn 2023 9 38 18/09/2023 24/09/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 38 Phú Thọ 2023 9 38 18/09/2023 24/09/2023