Thứ Năm, 26/4/2018

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 17 Việt Trì 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Thanh Thủy 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 trạm Lâm Thao Lâm Thao 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Yên Lập 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Tam Nông 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 17 Đoan Hùng 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 Cẩm Khê 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Tân Sơn 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Hạ Hòa 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Thanh Ba 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 17 Thanh Sơn 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Phú Thọ 2018 4 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 Cẩm Khê 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Tam Nông 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 16 Đoan Hùng 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Yên Lập 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Tân Sơn 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Phú Thọ 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Hạ Hòa 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 16 Thanh Sơn 2018 4 16 16/04/2018 22/04/2018