Thứ Năm, 13/12/2018

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 50 Lâm Thao 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra dịch hại tuần 50 Yên Lập 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sau bệnh kỳ 50 Thanh Thủy 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 50 Thanh Ba 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Phú Thọ 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Tam Nông 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Tân Sơn 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
kết quả điều tra sâu bệnh kì 50 Cẩm Khê 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Đoan Hùng 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 50 Việt Trì 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Hạ Hòa 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Thanh Sơn 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quat điều tra sâu bệnh kỳ 50 Phù Ninh 2018 12 50 10/12/2018 16/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 49 Việt Trì 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Thanh Thủy 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Thanh Sơn 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Phú Thọ 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Phù Ninh 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra dịch hại tuần 49 Yên Lập 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 49 Cẩm Khê 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018