Thứ Sáu, 28/1/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Cẩm Khê 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Phú Thọ 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 4 Thanh Thủy 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Phù Ninh 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 04 Thanh Ba 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 04 Thanh Sơn 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Yên Lập 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Hạ Hòa 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Tân Sơn 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 04 Đoan Hùng 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 04 Lâm Thao 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 4 Việt Trì 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 Tam Nông 2022 1 4 24/01/2022 30/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Lâm Thao 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều SVGH kỳ 03 Đoan Hùng 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 03 Thanh Sơn 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Phù Ninh 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 3 Phú Thọ 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Thanh Thủy 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Tân Sơn 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022