Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04.Huyện Phú Thọ. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 800 Ốc bươu vàng 0,04 0,4 0            
Rau cải 179 Bệnh sương mai 0,34 4,5 0            
    Bọ nhảy 0,85 9 0            
    Sâu xanh 0,6 6 30,072 15,036 15,036 15,036 15,036 0