Thứ Ba, 3/10/2023

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 12.Huyện Tân Sơn. Tuần 12 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 2 2330 Chuột 0,352 2,2 0            
    Rầy các loại 12,833 70 0            
Chè 2865,7 Bọ xít muỗi 0,933 4 0            
    Rầy xanh 0,533 4 0            
Ngô 350 Bệnh khô vằn 0            
    Sâu keo mùa Thu 0,427 1,8 0