Thứ Bảy, 4/2/2023

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48.Huyện Thanh Thủy. Tuần 48 - Tháng 11/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Ngô 621,2 Bệnh khô vằn 2,5 15 11,076 11,076 0            
    Bệnh đốm lá nhỏ 2,167 10 4,816 4,816 0            
    Sâu đục thân, bắp 1,433 5 0