Thứ Sáu, 3/2/2023

Thông báo sâu bệnh kỳ 47.Huyện Phù Ninh. Tuần 47 - Tháng 11/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Rau cải 290 Bọ nhảy 1,167 8 0            
    Sâu xanh 0,2 2 0            
Ngô 730 Bệnh khô vằn 1,6 14 41,975 41,975 0            
    Bệnh đốm lá nhỏ 0,3 5 0            
    Sâu đục thân, bắp 0,753 4 0