Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05.Huyện Lâm Thao. Tuần 5 - Tháng 2/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 2570 Ốc bươu vàng 0,13 1 0            
Rau cải 15 Bọ nhảy 3,067 15 0,333 0,333 0            
    Sâu xanh 0,647 4 0,833 0,833 0