Thứ Ba, 23/7/2024

Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 11.Huyện Thanh Sơn. Tuần 11 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1500 Bệnh đạo ôn lá 0,183 1,5 0            
    Bệnh đốm sọc VK 0,51 5 0            
    Bệnh sinh lý (vàng lá) 2,64 10 43,82 43,82 0            
    Chuột 1,07 5 38,764 38,764 0            
    Rầy các loại 13,067 70 0            
Lúa muộn trà 2 1800 Bệnh đốm sọc VK 0,233 5 0            
    Bệnh sinh lý (vàng lá) 1,833 12,5 21,29 21,29 0            
    Chuột 0,243 3,3 0            
    Rầy các loại 14,233 70 0            
Chè 2500 Bọ cánh tơ 1,8 5 82,013 82,013 0            
    Bọ xít muỗi 1,3 4 0