Thứ Bảy, 20/7/2024

Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 12.Huyện Đoan Hùng. Tuần 12 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 3400 Bọ trĩ 0,983 6,3 0            
    Chuột 0,367 2,3 0            
    Rầy các loại 5,3 30 19 2 3 5 6 3 0
    Ruồi đục nõn 0            
    Sâu cuốn lá nhỏ 0            
Chè 2610 Bệnh đốm nâu 0            
    Bọ cánh tơ 0,133 2 0            
    Bọ xít muỗi 0,133 2 0            
    Nhện đỏ 0            
    Rầy xanh 0,533 4 0            
Ngô 580 Bệnh đốm lá nhỏ 0,333 3 0            
    Sâu keo mùa Thu 0,19 3 9,269 9,269 26 0 2 4 8 12 0
Bưởi 2659,6 Bệnh thán thư 0,08 1,3 0            
    Nhện đỏ 0,027 0,8 0            
    Rệp sáp 0,087 1,6 0            
    Sâu vẽ bùa 0,02 0,6 0            
Keo 12400 Bệnh khô lá 0            
    Mối 0            
    Sâu cuốn lá 0            
    Sâu kèn mái chùa hại lá 0