Thứ Bảy, 20/7/2024

Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 12.Huyện Thanh Sơn. Tuần 12 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1500 Bệnh đạo ôn lá 0,11 3,3 0            
    Bệnh sinh lý (vàng lá) 1,997 7,5 0            
    Chuột 0,163 1,6 0            
    Rầy các loại 20,067 70 0            
Lúa muộn trà 2 1800 Bệnh sinh lý (vàng lá) 1,993 10 21,29 21,29 0            
    Chuột 0,21 1,3 0            
    Rầy các loại 17,267 70 0            
Chè 2500 Bọ cánh tơ 2,033 5 93,899 93,899 0            
    Bọ xít muỗi 1,633 4 0