Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04.Huyện Phù Ninh. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1300 Bệnh sinh lý 0,067 2 0            
    Bọ trĩ 0            
    Ốc bươu vàng 0,087 0,8 0