Thứ Ba, 18/6/2024

kết quả điều tra sâu bệnh kì 12.Huyện Cẩm Khê. Tuần 12 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1312 Bệnh bạc lá 0            
    Bệnh đạo ôn lá 0,15 3 0            
    Bệnh sinh lý 0,667 12 35,271 35,271 0            
    Chuột 0,033 1 0            
    Rầy các loại 3,733 40 0            
Lúa muộn trà 2 2792,5 Bệnh đạo ôn lá 0,067 2 0            
    Bệnh sinh lý 0,833 9 0            
    Chuột 0,033 1 0            
    Rầy các loại 3,467 40 0            
Rau cải 533 Sâu xanh 0            
Ngô 656 Sâu keo mùa Thu 0,033 1 0