Thứ Ba, 3/10/2023

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11.Huyện Tam Nông. Tuần 11 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1224 Bệnh đạo ôn lá 0,613 4 0            
    Bệnh sinh lý 1,567 4 0            
    Chuột 0,84 3,2 0            
    Rầy các loại 6,133 32 0            
Lúa muộn trà 2 1323 Bệnh đạo ôn lá 0,38 2 0            
    Chuột 0,74 2,2 0            
    Rầy các loại 4,2 16 0            
Ngô 347 Bệnh khô vằn 0            
    Sâu keo mùa Thu 0,43 1,4 0