Thứ Ba, 23/7/2024

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 12.Huyện Phù Ninh. Tuần 12 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 2087 Bệnh khô vằn 0,267 4 0            
    Bệnh đạo ôn lá 0,047 1,4 0            
    Chuột 0,153 2 0            
Lúa muộn trà 2 263 Bệnh đạo ôn lá 0            
    Bệnh sinh lý 0,7 6 0            
    Chuột 0,067 1 0            
Ngô 620 Bệnh khô vằn 0,1 3 0            
    Sâu keo mùa Thu 0,117 0,8 0