Thứ Ba, 21/5/2024

Kết quả điều tra sâu bệnh kì 11.Huyện Thanh Ba. Tuần 11 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa sớm 85 Bệnh đạo ôn lá 1 6 7,994 7,994 7,994 7,994 0            
    Bệnh sinh lý 0,6 8 0            
    Chuột 0,3 4 0            
Lúa muộn trà 1 1400 Bệnh đạo ôn lá 0,867 8 42,883 42,883 42,883 42,883 0            
    Bệnh sinh lý 0,4 8 0            
    Chuột 0,2 4 0            
    Rầy các loại 2,2 24 0            
Lúa muộn trà 2 1530 Bệnh đạo ôn lá 0,6 4 0            
    Rầy các loại 3,467 40 0            
Chè 1366,3 Bọ cánh tơ 0,2 2 0            
    Bọ xít muỗi 0,667 4 0            
Ngô 378 Bệnh khô vằn 0            
    Sâu keo mùa Thu 0,3 2 0