Thứ Ba, 24/5/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 3.Huyện Phú Thọ. Tuần 3 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 155 Bệnh sinh lý 0,177 3,2 0            
    Ốc bươu vàng 0,002 0,03 0            
Mạ 4 Chuột 0,02 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0            
Rau cải 179 Sâu xanh 0,39 5 1,827 1,827 0