Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 04.Huyện Đoan Hùng. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1494 Bệnh sinh lý 0            
    Ốc bươu vàng 0,097 1 0            
    Rầy các loại 0            
Mạ 42 Bệnh sinh lý 0            
    Chuột 0            
Ngô 304 Bệnh khô vằn 0,3 3 0            
    Chuột 0            
Bưởi 2574,5 Bệnh chảy gôm 0,09 1,6 0            
    Bệnh thán thư 0            
    Rệp sáp 0,04 1,2 0            
    Sâu vẽ bùa 0            
Keo 12400 Bệnh khô lá 0            
    Bệnh phấn trắng 0            
    Mối 0