Thứ Ba, 3/10/2023

Kết quả điều tra sâu bệnh kì 12.Huyện Thanh Ba. Tuần 12 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa sớm 85 Bệnh đạo ôn lá 0,7 4 0            
    Chuột 0,2 2 0            
    Rầy các loại 5,6 32 0            
Lúa muộn trà 1 1400 Bệnh đạo ôn lá 0,867 4 0            
    Chuột 0,133 2 0            
    Rầy các loại 3,733 40 0            
Lúa muộn trà 2 1523 Bệnh đạo ôn lá 0,933 8 35,595 35,595 35,595 35,595 0            
    Chuột 0,2 4 0            
    Rầy các loại 1,333 24 0            
Chè 1366,3 Bọ xít muỗi 0,4 4 0            
    Rầy xanh 0,4 4 0            
Ngô 420 Sâu keo mùa Thu 0,333 2 0