Thứ Bảy, 15/6/2024

kết quả điều tra sâu bệnh kì 11.Huyện Cẩm Khê. Tuần 11 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1312 Bệnh bạc lá 0            
    Bệnh đạo ôn lá 0            
    Bệnh sinh lý 0,3 4 0            
    Bọ trĩ 3,167 40 0            
    Chuột 0,267 3 0            
    Ốc bươu vàng 0,067 1 0            
Lúa muộn trà 2 2792,5 Bệnh đạo ôn lá 0            
    Bệnh sinh lý 0,333 5 0            
    Bọ trĩ 3,333 50 0            
    Chuột 0,233 3 0            
    Ốc bươu vàng 0,1 1 0            
Rau cải 852 Sâu xanh 0,233 2 0            
Ngô 657 Sâu keo mùa Thu 0,067 1 0