Thứ Sáu, 20/5/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh kì 04.Huyện Thanh Ba. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa sớm 85 Ốc bươu vàng 0,35 2,5 4,25 4,25 0            
    Rầy các loại 6,4 40 0            
Lúa muộn trà 1 1490 Ốc bươu vàng 0,36 2 55,698 55,698 0            
    Rầy các loại 1,6 32 0