Thứ Hai, 15/10/2018

Văn bản - Tài liệu

Tìm thấy: 159 kết quả

  Trích yếu
Chỉ thị số 24/2006/CT-BNN về Tăng cường triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng
Mã số: 24/2006/CT-BNN Đề tài - dự án Ban hành: 07/04/2006 Tải về
Nghị định số 58/2002/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Mã số: 58/2002/NĐ-CP Pháp lệnh Ban hành: 03/06/2002 Tải về
Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 về Giống cây trồng
Mã số: 15/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Ban hành: 24/03/2004 Tải về
Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 về Vệ sinh an toàn thực phẩm
Mã số: 12/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Ban hành: 26/07/2003 Tải về
Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
Mã số: 36/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Ban hành: 25/07/2001 Tải về
Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục BVTV
Mã số: 1110/2005/QĐ-UB Quy định Ban hành: 28/04/2005 Tải về
Chỉ thị về việc tăng cường triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng
Mã số: 24/2006/CT-BNN Đề tài - dự án Ban hành: 07/04/2006 Tải về
Nghị định Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Mã số: 58/2002/NĐ-CP Pháp lệnh Ban hành: 03/06/2002 Tải về
Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
Mã số: 01 Pháp lệnh Ban hành: 25/07/2001 Tải về