Chủ Nhật, 26/5/2024
Bộ máy đơn vị trực thuộc

Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

 

 

Họ và tên  

 

NGUYỄN TRẦN KHÁNH

 Chức vụ    

 Trạm trưởng 

 Điện thoại 

 

 Di động     

 0986081424

 Email        

 tramkiemdich@gmail.com

 khanhbvtvphutho@gmail.com

 

 

 

Họ và tên

 

NGUYỄN THỊ LY NA

 Chức vụ

Phó Trạm trưởng

 

Điện Thoại

 

 

Di động

 0963851855

 

Email

 

tramkiemdich@gmail.com

 

 Họ và tên

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 

 Chức vụ

Dự báo viên BVTV

 Điện Thoại

 0919621211

 Email

 tramkiemdich@gmail.com

 

 

 

 

Họ và tên

 
PHẠM THỊ DÁNG HƯƠNG

 

Chức vụ

 

 

Kỹ sư hạng III

 Điện Thoại

 Di động

0967607169

 Email

 
tramkiemdich@gmail.com

 

Họ và tên

 

TRẦN TỐ UYÊN

 Chức vụ    

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại 

 

 Di động     

 0975070156

 Email        

 
tramkiemdich@gmail.com

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê

      

Họ và tên  

NGUYỄN NGỌC ÁNH

 Chức vụ    

 Trạm trưởng 

 Điện thoại 

 0210.3889171 (CQ)

 Di động     

 0946465499

 Email

 tramcamkhe@gmail.com

 

 

 Họ và tên


CÙ THỊ LIÊN

 Chức vụ

Phó Trạm trưởng

 Điện thoại

 02103889171 (CQ)

 Di động

 
0986514063

 Email

tramcamkhe@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên

LÊ TRỌNG THỦY

 Chức vụ

Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

 02103889171 (CQ)

 Di động

 

 Email

tramcamkhe@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên

BÙI QUANG HẢI

 Chức vụ

Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

 02103889171 (CQ)

 Di động

 

 Email

tramcamkhe@gmail.com

 

 

 

Trạm trồng trọt và BVTV huyện Đoan Hùng

 Họ và tên

 ĐỖ CHÍ THÀNH

 Chức vụ

 Trạm Trưởng

 Điện thoại

 0210.3880347 (CQ)

 Di động   

 0962475575; 0342082960

 Email  

 tramdoanhung@gmail.com

 Họ và tên

 
LÊ THỊ CHÂM

 Chức vụ

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại

 
0210.3880347 (CQ)

 Di động

 0973447840

 Email

 
tramdoanhung@gmail.com

Trạm trồng trọt và BVTV huyện Hạ Hoà

Họ và Tên

ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG

 Chức vụ

 Phó Trạm trưởng phụ trách trạm

 Điện Thoại


0210.3883093 (CQ)

 Di động

 0917141637; 0374008738

 Emai

 
tramhahoa@gmail.com

                                                

 Họ và tên

LƯƠNG THANH TÙNG

 Chức vụ

 Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

 0210.3883039 (CQ)

Di động

 

 Email

 tramhahoa@gmail.com

 

 

 

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Lâm Thao

 

 

 

 

 Họ và tên

 TRƯƠNG THỊ THANH NGA

 Chức vụ

 Phó Trạm trưởng Phụ trách trạm

 Điện thoại

 0210.3826869 (CQ)

 Di động

 0972189977

 Email  

 tramlamthao@gmail.com

 

 

 

 Họ và tên


NGUYỄN THỊ THANH NGA
 

 Chức vụ    

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại 

 
0210.3826869 (CQ)

 Di động     

0984207535

 Email        

 
tramlamthao@gmail.com

 Họ và tên  

 
ĐỖ THỊ HUYỀN
 

 Chức vụ    

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại 

 
0210.3849573 (CQ)

 Di động     

 0974344656

 Email        

 
tramlamthao@gmail.com

Trạm trồng trọt và BVTV Thị xã Phú Thọ

 Họ và tên  

 
NGUYỄN THỊ ANH HẠNH

 Chức vụ    

 
Phó trạm trưởng phụ trách trạm
 

 Điện thoại 

 
0210.3732992 (CQ)

 Di động     

 0332512861

 Email        

 
tramphutho@gmail.com

 Họ và tên

 
ĐỖ THỊ HÀ

 Chúc vụ

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại

 
0210.3732992 (CQ)

 Di Động

0984989134; 0949398196

 Email

 
tramphutho@gmail.com

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Phù Ninh

 

 Họ và tên  

 
NGUYỄN HỮU ĐẠI

 Chức vụ    

 
Trạm trưởng

 Điện thoại 

 
0210.3833651 (CQ)

 Di động     

 0986791405

 Email        

 
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên  

 
NGUYỄN THỊ THANH HẢI

 Chức vụ  

 
Phó tram trưởng

 Điện thoại 

 
02013833651 (CQ)
   

 Di động    

0978977718

 Email  

 
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên

NGUYỄN THẾ CƯỜNG

 Chức vụ  

Kỹ sư trồng trọt

 Điện thoại 

 
02013833651 (CQ)
  

 Di động    

 Email  

 
tramphuninh@gmail.com

Trạm trồng trọt và BVTV huyện Tam Nông

 

 Họ và tên

PHẠM HÙNG

 Chức vụ

 Trạm trưởng

 Điện thoại

 0210.3879317 (CQ)

 Di động

 0987430129

 Email

 tramtamnong@gmail.com

 Họ và tên

 
KHỔNG THỊ KIM NGUYÊN

 Chức vụ

 
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại

 
0210.3879317 (CQ)

 Di động

0983667285

 Email

 
tramtamnong@gmail.com

 

 Họ và tên

 TRẦN ĐỨC NAM

 Chức vụ

 Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

 0210.3879317 (CQ)

 Di động

 0387767888

 Email

 tramtamnong@gmail.com

 

 

 

 Họ và tên

 
LƯƠNG THỊ HIỆP

 Chức vụ

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại

 
0210.3879317 (CQ)

 Di động

 0973448863

 Email

 
tramtamnong@gmail.com

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Tân Sơn

 

 Họ và tên  

 NGUYỄN HOÀI LINH

 Chức vụ    

 Trạm trưởng

 Điện thoại 

 02103615190 (CQ)

 Di động     

 0984127114

 Email        

 tramtanson@gmail.com

 Họ và tên

 
PHÙNG XUÂN DŨNG

 Chức vụ

 
Phó Trạm trưởng

 Điện Thoại

 
02013615190 (CQ)

 Di động

0982175898

 Emai

 tramtanson@gmail.com

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 Chức vụ

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

02013615190 (CQ)

 Di động

0973624683

 Emai

 
tramtanson@gmail.com

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Ba

 Họ và tên

 
NGUYỄN BÁ TÂN

 Chức vụ

 
Trạm trưởng
 

 Điện thoại

 0210.3885897 (CQ);

 Di động

 0913322495

 Email

 
tramthanhba@gmail.com

 Họ và tên

 VŨ THỊ HẠNH

 Chức vụ

 Phó trạm trưởng

 Điện thoại

 0210.3885897 (CQ)

 Di động

 0966940820

 Email

 tramthanhba@gmail.com

 Họ và tên

 
ĐỖ ÁNH NGUYỆT

 Chức vụ

 
Bảo vệ viên BVTV
 

 Điện thoại

 
0210.3885897 (CQ)

 Di động

0986243412

 Email

 
tramthanhba@gmail.com

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Thuỷ

 Họ và tên

 TRẦN DUY THÂU

 Chức vụ

 Trạm trưởng

 Điện thoại

 0210.3877179 (CQ);

 Di động

 0972857102

 Email

 tramthanhthuy@gmail.com

 Họ và tên

 
HÀ BÍCH NGỌC

 Chức vụ

 
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại

 
0210.3877179 (CQ)

 Di động

0978648796

 Email

 
tramthanhthuy@gmail.com

 Họ và tên

 
NGUYỄN THỊ HỒNG

 Chức vụ

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại

 
0210.3877179 (CQ)

 Di động

 0388542228

 Email

 
tramthanhthuy@gmail.com

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Sơn

 Họ và tên

 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

 Chức vụ

Phó trạm trưởng phụ trách trạm

 Điện thoại

 0210.3873427 (CQ)   

 Di động

 0972681628

 Email

 tramthanhson@gmail.com

 
 

Họ và tên

 NGUYỄN HỮU THÔNG

Chức vụ

 Bảo vệ viên BVTV

Điện Thoại

 0210.3873427 (CQ) 

Di động

 0968619651; 0389736282

Email

tramthanhson@gmail.com

 

 

 

 
 

Họ và tên

HÀ THỊ THÀNH

Chức vụ

Viên chức

Điện Thoại

 0210.3873427 (CQ) 

Di động

 

Email

tramthanhson@gmail.com

 

 

 

 
 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chức vụ

Viên chức

Điện Thoại

 0210.3873427 (CQ) 

Di động

 

Email

tramthanhson@gmail.com

 

 

 

Trạm Trồng trọt và BVTV Thành phố Việt Trì

 Họ và tên  

 
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

 Chức vụ    

 
Trưởng trạm

 Điện thoại 

 
0210.3849573 (CQ)

 Di động 

 0989737933

 Email        

 
tramviettri@gmail.com

 

 Họ và tên

 
LÊ THỊ THANH HOA

 Chức vụ

 
Phó Trưởng trạm

 Điện Thoại

 
0210.3849573 (CQ)

 Di động

 0976965257; 0948398605

 Email

 
tramviettri@gmail.com

 

 

 

 Họ và tên

 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

 Chức vụ

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

 
0210.3849573 (CQ)

 Di động

0963594436

 Email

 
tramviettri@gmail.com

 

 Họ và Tên

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Chức vụ

 Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

 0210.3849573 (CQ)

 Di động

 

 Email

 
tramviettri@gmail.com

 Email

 tramviettri@gmail.com

 

 

 

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Yên Lập

 Họ và tên  

 NGUYỄN THỊ NAM GIANG

 Chức vụ    

 phó trạm trưởng phụ trách trạm

 Điện thoại 

 0210.3633961 (CQ)

 Di động     

0335602882; 0389736282

 Email        

 tramyenlap@gmail.com

 Họ và tên  

 
ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN

 Chức vụ    

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại 

 
0210.3633961 (CQ)

 Di động     

0973635003

 Email        

 
tramyenlap@gmail.com

 Họ và tên  

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

 Chức vụ    

Viên chức

 Điện thoại 

 
0210.3633961 (CQ)

 Di động     

 

 Email        

 
tramyenlap@gmail.com

 

 

 

 Họ và tên  

PHÙNG BÁ ĐẠI

 Chức vụ    

Viên chức

 Điện thoại 

 
0210.3633961 (CQ)

 Di động     

 

 Email        

 
tramyenlap@gmail.com