Thứ Năm, 13/12/2018
Bộ máy đơn vị trực thuộc
Trạm Kiểm dịch thực vật
 

 

Họ và tên  

 

Nguyễn Trần Khánh

 Chức vụ      Trạm trưởng 
 Điện thoại   0210.3845894 (CQ)
 Di động       
 Email          tramkiemdich@gmail.com

 khanhbvtvphutho@gmail.com 
 

Họ và tên

 

Nguyễn Thị Ly Na

 Chức vụ

Phó Trạm trưởng

 

Điện Thoại

 

0210.3845894 (CQ)

 

Di động

 
 

Email

 

tramkiemdich@gmail.com

     

 

Họ và tên

 
Phạm Thị Dáng Hương
 

Chức vụ

 


Viên chức Kiểm dịch

 Điện Thoại
 Di động
 Email  
tramkiemdich@gmail.com

 

Họ và tên


Trần Tố Uyên

 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3845894 (CQ)

 Di động       
 Email          
tramkiemdich@gmail.com
Trạm BVTV huyện Cẩm Khê
     

Họ và tên  

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 Chức vụ      Trạm trưởng 
 Điện thoại   0210.3889171 (CQ)
 Di động       
 Email  tramcamkhe@gmail.com
 Họ và tên    
 Chức vụ      
 Điện thoại   0210.3889171 (CQ)
 Di động       
 Email  tramcamkhe@gmail.com  Họ và tên

 Cù Thị Liên

 Chức vụ
Phó Trạm trưởng


 Điện thoại 02103889171 (CQ)
 Di động 


  Email tramhahoa@gmail.com
   
  Họ và tên
Nguyễn Đức Lương
 Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại
 02103889171 (CQ)
 Di động
 
 Emailtramcamkhe@gmail.com
Trạm BVTV huyện Đoan Hùng
 Họ và tên  Đỗ Chí Thành
 Chức vụ  Trạm Trưởng
 Điện thoại  0210.3880347 (CQ)
 Di động     
 Email    tramdoanhung@gmail.com
 Họ và tên  
Nguyễn Thị Nam Giang

 Chức vụ  
Phó Trạm trưởng

 Điện thoại  
0210.3821535 (CQ)

 Di động     
 Email    
tramdoanhung@gmail.com

 Họ và tên  
Lê Thị Châm

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3821535 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramdoanhung@gmail.com
  Họ và tên
 Nguyễn Trọng Tuấn
 Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV
 Điên Thoại
0210.3821535 (CQ)
 Di động
 
 Emailtramdoanhung@gmail.com
   
Trạm BVTV huyện Hạ Hoà

 Họ và tên  
Cao Văn Tài

 Chức vụ  
Trạm trưởng

 Điện thoại  
0210.3885097 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramjhahoa@gmail.com

Họ và Tên
Đỗ Thị Thùy Dương
 Chức vụ
 Phó Trạm trưởng
 Điện Thoại
0210.3883093 (CQ)
 Di động  
 Emai  
tramhahoa@gmail.com

                                                

  Họ và tên
 Đặng Tiến Long
 Chức vụ
 Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại
 0210.3883039 (CQ)
 Email tramhahoa@gmail.com
  
   
Trạm BVTV huyện Lâm Thao

 Họ và tên    
Đặng Thị Thu Hiền

 Chức vụ      
Trạm trưởng

 Điện thoại   0210.3826869 (CQ);
 Di động       
 Email          
tramlamthao@gmail.com

     
  Họ và tên Trương Thị Thanh Nga
 Chức vụ Phó Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3826869 (CQ)
 Di động 
 Email  
 tramlamthao@gmail.com
   

 Họ và tên
Nguyễn Thị Thanh Nga

 
 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3826869 (CQ)

 Di động     
 Email          
tramlamthao@gmail.com

 Họ và tên    
Đỗ Thị Huyền
 
 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3849573 (CQ)

 Di động       
 Email          
tramlamthao@gmail.com
Trạm BVTV Thị xã Phú Thọ
 

 Họ và tên    Lê Diên Quang
 Chức vụ      Trưởng trạm
 Điện thoại   0210.3821535 (CQ)
 Di động       
 Email          tramphutho@gmail.com
 Họ và tên    
Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV
 
 Điện thoại   
0210.3821535 (CQ)

 Di động       
 Email          
tramphutho@gmail.com

 Họ và tên  
Đỗ Thị Hà

 Chúc vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di Động
 Email  
tramphutho@gmail.com
Trạm BVTV huyện Phù Ninh
 

 Họ và tên    
Nguyễn Hữu Đại

 Chức vụ      
Trạm trưởng

 Điện thoại   
0210.3833651 (CQ)

 Di động       
 Email          
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên    
Nguyễn Thị Thanh Hải


 Chức vụ    
Phó tram trưởng

 Điện thoại   
02013833651 (CQ)
   
 Di động    
 Email    
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên    
Nguyễn Thị Anh Hạnh

 Chức vụ    
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
02013833651 (CQ)
  
 Di động    
 Email    
tramphuninh@gmail.com
Trạm BVTV huyện Tam Nông
 

 Họ và tên  Phạm Hùng
 Chức vụ  Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3879317 (CQ)
 Di động  
 Email  tramtamnong@gmail.com
 Họ và tên  
Khổng Thị Kim Nguyên

 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại  
0210.3879317 (CQ)

 Di động
 Email  
tramtamnong@gmail.com
  Họ và tên Trần Đức Nam
 Chức vụ Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại 0210.3879317 (CQ)
 Di động 
 Email tramtamnong@gmail.com
   

 Họ và tên  
Lương Thị Hiệp

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

  
 Điện thoại  
0210.3879317 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramtamnong@gmail.com
Trạm BVTV huyện Tân Sơn
 

 Họ và tên    Nguyễn Hoài Linh
 Chức vụ      Trạm trưởng
 Điện thoại   02013615190 (CQ)
 Di động       
 Email          tramtanson@gmail.com
 Họ và tên  
Phùng Xuân Dũng

 Chức vụ  
Phó Trạm trưởng

 Điện Thoại  
02013615190 (CQ)

 Di động
 Emai  tramtanson@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Thị Hương

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện Thoại
 Di động
 Emai  
tramtanson@gmail.com
Trạm BVTV huyện Thanh Ba
 

 Họ và tên  
Nguyễn Bá Tân

 Chức vụ  
Trạm trưởng
 
 Điện thoại  0210.3885097 (CQ);
 Di động  
 Email  
tramthanhba@gmail.com

 Họ và tên  Vũ Thị Hạnh
 Chức vụ  Phó trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3885097 (CQ)
 Di động  
 Email  tramthanhba@gmail.com
 Họ và tên  
Đỗ Ánh Nguyệt

 Chức vụ  
Dự báo viên
 
 Điện thoại  
0210.3885097 (CQ)

 Di động
 Email  
tramthanhba@gmail.com
Trạm BVTV huyện Thanh Thuỷ
 Họ và tên  Trần Duy Thâu
 Chức vụ  Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3877179 (CQ);
 Di động  
 Email  tramthanhthuy@gmail.com
 Họ và tên  
Hà Bích Ngọc

 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di động
 Email  
tramthanhthuy@gmail.com

 Họ và tên  
Nguyễn Thị Hồng

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramthanhthuy@gmail.com
Trạm BVTV huyện Thanh Sơn

Họ và tên
Đinh Thanh Bình
Chức vụ
Trạm trưởng
Điên thoại
 0210.3873427 (CQ)
Di đônggj
 
Email
 tramthanhson@gmail.com Họ và tên  Nguyễn Thị Hương Giang
 Chức vụ Phó trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3873427 (CQ)   
 Di động  
 Email  tramthanhson@gmail.com
 Họ và tên  


 Chức vụ  


 Điện thoại  
0210.3873427 (CQ)
 
 Di động  
 Email  
tramthanhson@gmail.com
Trạm BVTV Thành phố Việt Trì
 

 Họ và tên    
Nguyễn Thị Lan Phương

 Chức vụ      
Trưởng trạm

 Điện thoại   
0210.3849573 (CQ)

 Di động   
 Email          
tramviettri@gmail.com
   Họ và tên  
Lê Thị Thanh Hoa

 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện Thoại  
0210.3849573 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramviettri@gmail.com

     

 Họ và tên  
Nguyễn Thị Phương Tâm

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện Thoại  
0210.3849573 (CQ)

 Di động
 Email  
tramviettri@gmail.com
Trạm BVTV huyện Yên Lập
 

 Họ và tên    
 Chức vụ      
 Điện thoại   0210.3870223 (CQ)
 Di động     
 Email          tramyenlap@gmail.com
 Họ và tên    
Nguyễn Hữu Thông

 Chức vụ      
phụ trách Trạm

 Điện thoại   
0210.3870223 (CQ)

 Di động     
 Email          
tramyenlap@gmail.com

  
 Họ và tên    Đỗ Thị phương Loan

 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3870223 (CQ)

 Di động     
 Email          
tramyenlap@gmail.com