Thứ Tư, 1/2/2023
Bộ máy đơn vị trực thuộc
Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa
 

 

Họ và tên  

 

NGUYỄN TRẦN KHÁNH

 Chức vụ      Trạm trưởng 
 Điện thoại   
 Di động       0986081424
 Email          tramkiemdich@gmail.com

 khanhbvtvphutho@gmail.com 


 

Họ và tên

 

NGUYỄN THỊ LY NA

 Chức vụ

Phó Trạm trưởng

 

Điện Thoại

 


 

Di động

 0963851855
 

Email

 

tramkiemdich@gmail.com

  Họ và tênNGUYỄN THỊ THU HUYỀN 
 Chức vụDự báo viên BVTV
 Điện Thoại 0919621211
 Email tramkiemdich@gmail.com
     

 

Họ và tên

 
PHẠM THỊ DÁNG HƯƠNG
 

Chức vụ

 


Kỹ sư hạng III

 Điện Thoại
 Di động 0967607169
 Email  
tramkiemdich@gmail.com

 

Họ và tên


TRẦN TỐ UYÊN

 Chức vụ      
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại   

 Di động       0975070156
 Email          
tramkiemdich@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê
     

Họ và tên  

NGUYỄN NGỌC ÁNH

 Chức vụ      Trạm trưởng 
 Điện thoại   0210.3889171 (CQ)
 Di động       0946465499
 Email  tramcamkhe@gmail.com


  Họ và tên

CÙ THỊ LIÊN

 Chức vụ
Phó Trạm trưởng


 Điện thoại 02103889171 (CQ)
 Di động 
0986514063

  Email tramhahoa@gmail.com
   
 Họ và tên
NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG
 Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại
 02103889171 (CQ)
 Di động
 0987936291
 Emailtramcamkhe@gmail.com
Trạm trồng trọt và BVTV huyện Đoan Hùng
 Họ và tên  ĐỖ CHÍ THÀNH
 Chức vụ  Trạm Trưởng
 Điện thoại  0210.3880347 (CQ)
 Di động     0962475575; 0342082960
 Email    tramdoanhung@gmail.com
 Họ và tên  
LÊ THỊ CHÂM

 Chức vụ  
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3880347 (CQ)

 Di động  0973447840
 Email  
tramdoanhung@gmail.com
  Họ và tên
 
 Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV
 Điên Thoại
0210.3821535 (CQ)
 Di động
 
 Emailtramdoanhung@gmail.com
   
Trạm trồng trọt và BVTV huyện Hạ Hoà
Họ và Tên
ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG
 Chức vụ
 Phó Trạm trưởng
 Điện Thoại
0210.3883093 (CQ)
 Di động  0917141637; 0374008738
 Emai  
tramhahoa@gmail.com

                                                


 Họ và tên
 ĐẶNG TIẾN LONG
 Chức vụ
 Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại
 0210.3883039 (CQ)
Di động 0963786282
 Email tramhahoa@gmail.com
   
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Lâm Thao

 Họ và tên    
ĐẶNG THỊ THU HIỀN

 Chức vụ      
Trạm trưởng

 Điện thoại   0210.3826869 (CQ);
 Di động       0989824489; 0983758429
 Email          
tramlamthao@gmail.com

     
  Họ và tên TRƯƠNG THỊ THANH NGA
 Chức vụ Phó Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3826869 (CQ)
 Di động 0972189977
 Email  
 tramlamthao@gmail.com
   

 Họ và tên
NGUYỄN THỊ THANH NGA

 
 Chức vụ      
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3826869 (CQ)

 Di động      0984207535
 Email          
tramlamthao@gmail.com

 Họ và tên    
ĐỖ THỊ HUYỀN
 
 Chức vụ      
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3849573 (CQ)

 Di động       0974344656
 Email          
tramlamthao@gmail.com
Trạm trồng trọt và BVTV Thị xã Phú Thọ
 

 Họ và tên    LÊ DIÊN QUANG
 Chức vụ      Trưởng trạm
 Điện thoại   0210.3732992 (CQ)
 Di động       0914604499; 0978962805
 Email          tramphutho@gmail.com
 Họ và tên    
NGUYỄN THỊ ANH HẠNH

 Chức vụ      
Phó trạm trưởng phụ trách trạm
 
 Điện thoại   
0210.3732992 (CQ)

 Di động       0332512861
 Email          
tramphutho@gmail.com

 Họ và tên  
ĐỖ THỊ HÀ

 Chúc vụ  
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3732992 (CQ)

 Di Động 0984989134; 0949398196
 Email  
tramphutho@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Phù Ninh
 

 Họ và tên    
NGUYỄN HỮU ĐẠI

 Chức vụ      
Trạm trưởng

 Điện thoại   
0210.3833651 (CQ)

 Di động       0986791405
 Email          
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên    
NGUYỄN THỊ THANH HẢI


 Chức vụ    
Phó tram trưởng

 Điện thoại   
02013833651 (CQ)
   
 Di động     0978977718
 Email    
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên    


 Chức vụ    
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại   
02013833651 (CQ)
  
 Di động    
 Email    
tramphuninh@gmail.com
Trạm trồng trọt và BVTV huyện Tam Nông
 

 Họ và tên PHẠM HÙNG
 Chức vụ  Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3879317 (CQ)
 Di động  0987430129
 Email  tramtamnong@gmail.com
 Họ và tên  
KHỔNG THỊ KIM NGUYÊN

 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại  
0210.3879317 (CQ)

 Di động 0983667285
 Email  
tramtamnong@gmail.com
  Họ và tên TRẦN ĐỨC NAM
 Chức vụ Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại 0210.3879317 (CQ)
 Di động 0387767888
 Email tramtamnong@gmail.com
   

 Họ và tên  
LƯƠNG THỊ HIỆP

 Chức vụ  
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3879317 (CQ)

 Di động  0973448863
 Email  
tramtamnong@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Tân Sơn

 Họ và tên    NGUYỄN HOÀI LINH
 Chức vụ      Trạm trưởng
 Điện thoại   02103615190 (CQ)
 Di động       0984127114
 Email          tramtanson@gmail.com
 Họ và tên  
PHÙNG XUÂN DŨNG

 Chức vụ  
Phó Trạm trưởng

 Điện Thoại  
02013615190 (CQ)

 Di động 0982175898
 Emai  tramtanson@gmail.com

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 Chức vụ  
Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại 02013615190 (CQ)
 Di động 0973624683
 Emai  
tramtanson@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Ba

 Họ và tên  
NGUYỄN BÁ TÂN

 Chức vụ  
Trạm trưởng
 
 Điện thoại  0210.3885897 (CQ);
 Di động  0913322495
 Email  
tramthanhba@gmail.com

 Họ và tên  VŨ THỊ HẠNH
 Chức vụ  Phó trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3885897 (CQ)
 Di động  0966940820
 Email  tramthanhba@gmail.com
 Họ và tên  
ĐỖ ÁNH NGUYỆT

 Chức vụ  
Bảo vệ viên BVTV
 
 Điện thoại  
0210.3885897 (CQ)

 Di động 0986243412
 Email  
tramthanhba@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Thuỷ

 Họ và tên  TRẦN DUY THÂU
 Chức vụ  Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3877179 (CQ);
 Di động  0972857102
 Email  tramthanhthuy@gmail.com
 Họ và tên  
HÀ BÍCH NGỌC


 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di động 0978648796
 Email  
tramthanhthuy@gmail.com

 Họ và tên  
NGUYỄN THỊ HỒNG

 Chức vụ  
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di động  0388542228
 Email  
tramthanhthuy@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Sơn

Họ và tên
ĐINH THANH BÌNH
Chức vụ
Trạm trưởng
Điên thoại
 0210.3873427 (CQ)
Di đônggj
 0982874525
Email
 tramthanhson@gmail.com
 Họ và tên  NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
 Chức vụ Phó trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3873427 (CQ)   
 Di động  0972681628
 Email  tramthanhson@gmail.com 
 

Họ và tên NGUYỄN HỮU THÔNG
Chức vụ Bảo vệ viên BVTV
Điện Thoại 0210.3873427 (CQ) 
Di động 0968619651; 0389736282
Email tramthanhson@gmail.com
  
Trạm Trồng trọt và BVTV Thành phố Việt Trì

 Họ và tên    
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

 Chức vụ      
Trưởng trạm

 Điện thoại   
0210.3849573 (CQ)

 Di động   0989737933
 Email          
tramviettri@gmail.com
   Họ và tên  
LÊ THỊ THANH HOA

 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện Thoại  
0210.3849573 (CQ)

 Di động  0976965257; 0948398605
 Email  
tramviettri@gmail.com

     

 Họ và tên  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

 Chức vụ  
Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại  
0210.3849573 (CQ)

 Di động 0963594436
 Email  
tramviettri@gmail.com
  Họ và Tên ĐỖ THỊ NGUYÊN NGỌC
Chức vụ Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại 0210.3849573 (CQ)
 Di động 0984538275
 Email tramviettri@gmail.com
   
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Yên Lập

 Họ và tên    NGUYỄN THỊ NAM GIANG
 Chức vụ      phó trạm trưởng phụ trách trạm
 Điện thoại   0210.3633961 (CQ)
 Di động      0389736282
 Email          tramyenlap@gmail.com
 Họ và tên    
ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN

 Chức vụ      
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3633961 (CQ)

 Di động      0973635003
 Email          
tramyenlap@gmail.com

 Họ và tên    
NGUYỄN THẾ CƯỜNG

 Chức vụ      
Kỹ sư trồng trọt

 Điện thoại   
0210.3633961 (CQ)

 Di động      0967471163
 Email          
tramyenlap@gmail.com