Chủ Nhật, 26/5/2019
Bộ máy đơn vị trực thuộc
Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa
 

 

Họ và tên  

 

NGUYỄN TRẦN KHÁNH

 Chức vụ      Trạm trưởng 
 Điện thoại   
 Di động       
 Email          tramkiemdich@gmail.com

 khanhbvtvphutho@gmail.com 
 

Họ và tên

 

NGUYỄN THỊ LY NA

 Chức vụ

Phó Trạm trưởng

 

Điện Thoại

 


 

Di động

 
 

Email

 

tramkiemdich@gmail.com

   
 Họ và tênNGUYỄN NGỌC DUNG 
 Chức vụPhó Trạm trưởng 
 Điện Thoại 
 Email tramkiemdich@gmail.com
   
     

 

Họ và tên

 
PHẠM THỊ DÁNG HƯƠNG
 

Chức vụ

 


Viên chức Kiểm dịch

 Điện Thoại
 Di động
 Email  
tramkiemdich@gmail.com

 

Họ và tên


TRẦN TỐ UYÊN

 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   

 Di động       
 Email          
tramkiemdich@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê
     

Họ và tên  

NGUYỄN NGỌC ÁNH

 Chức vụ      Trạm trưởng 
 Điện thoại   0210.3889171 (CQ)
 Di động       
 Email  tramcamkhe@gmail.com


  Họ và tên

CÙ THỊ LIÊN

 Chức vụ
Phó Trạm trưởng


 Điện thoại 02103889171 (CQ)
 Di động 


  Email tramhahoa@gmail.com
   
  Họ và tên
NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG
 Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại
 02103889171 (CQ)
 Di động
 
 Emailtramcamkhe@gmail.com
Trạm trồng trọt và BVTV huyện Đoan Hùng
 Họ và tên  ĐỖ CHÍ THÀNH
 Chức vụ  Trạm Trưởng
 Điện thoại  0210.3880347 (CQ)
 Di động     
 Email    tramdoanhung@gmail.com
 Họ và tên  
Nguyễn Thị Nam Giang

 Chức vụ  
Phó Trạm trưởng

 Điện thoại  
0210.3821535 (CQ)

 Di động     
 Email    
tramdoanhung@gmail.com

 Họ và tên  
LÊ THỊ CHÂM

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3821535 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramdoanhung@gmail.com
  Họ và tên
 NGUYỄN TRỌNG TUẤN
 Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV
 Điên Thoại
0210.3821535 (CQ)
 Di động
 
 Emailtramdoanhung@gmail.com
   
Trạm trồng trọt và BVTV huyện Hạ Hoà

 Họ và tên  
CAO VĂN TÀI

 Chức vụ  
Trạm trưởng

 Điện thoại  
0210.3885097 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramjhahoa@gmail.com

Họ và Tên
ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG
 Chức vụ
 Phó Trạm trưởng
 Điện Thoại
0210.3883093 (CQ)
 Di động  
 Emai  
tramhahoa@gmail.com

                                                

  Họ và tên
 ĐẶNG TIẾN LONG
 Chức vụ
 Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại
 0210.3883039 (CQ)
 Email tramhahoa@gmail.com
  
   
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Lâm Thao

 Họ và tên    
ĐẶNG THỊ THU HIỀN

 Chức vụ      
Trạm trưởng

 Điện thoại   0210.3826869 (CQ);
 Di động       
 Email          
tramlamthao@gmail.com

     
  Họ và tên TRƯƠNG THỊ THANH NGA
 Chức vụ Phó Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3826869 (CQ)
 Di động 
 Email  
 tramlamthao@gmail.com
   

 Họ và tên
NGUYỄN THỊ THANH NGA

 
 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3826869 (CQ)

 Di động     
 Email          
tramlamthao@gmail.com

 Họ và tên    
ĐỖ THỊ HUYỀN
 
 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3849573 (CQ)

 Di động       
 Email          
tramlamthao@gmail.com
Trạm trồng trọt và BVTV Thị xã Phú Thọ
 

 Họ và tên    LÊ DIÊN QUANG
 Chức vụ      Trưởng trạm
 Điện thoại   0210.3821535 (CQ)
 Di động       
 Email          tramphutho@gmail.com
 Họ và tên    
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV
 
 Điện thoại   
0210.3821535 (CQ)

 Di động       
 Email          
tramphutho@gmail.com

 Họ và tên  
ĐỖ THỊ HÀ

 Chúc vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di Động
 Email  
tramphutho@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Phù Ninh
 

 Họ và tên    
NGUYỄN HỮU ĐẠI

 Chức vụ      
Trạm trưởng

 Điện thoại   
0210.3833651 (CQ)

 Di động       
 Email          
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên    
NGUYỄN THỊ THANH HẢI


 Chức vụ    
Phó tram trưởng

 Điện thoại   
02013833651 (CQ)
   
 Di động    
 Email    
tramphuninh@gmail.com

 Họ và tên    
NGUYỄN THỊ ANH HẠNH

 Chức vụ    
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
02013833651 (CQ)
  
 Di động    
 Email    
tramphuninh@gmail.com
Trạm trồng trọt và BVTV huyện Tam Nông
 

 Họ và tên PHẠM HÙNG
 Chức vụ  Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3879317 (CQ)
 Di động  
 Email  tramtamnong@gmail.com
 Họ và tên  
KHỔNG THỊ KIM NGUYÊN

 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại  
0210.3879317 (CQ)

 Di động
 Email  
tramtamnong@gmail.com
  Họ và tên TRẦN ĐỨC NAM
 Chức vụ Bảo vệ viên BVTV
 Điện Thoại 0210.3879317 (CQ)
 Di động 
 Email tramtamnong@gmail.com
   

 Họ và tên  
LƯƠNG THỊ HIỆP

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

  
 Điện thoại  
0210.3879317 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramtamnong@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Tân Sơn
 

 Họ và tên    NGUYỄN HOÀI LINH
 Chức vụ      Trạm trưởng
 Điện thoại   02013615190 (CQ)
 Di động       
 Email          tramtanson@gmail.com
 Họ và tên  
PHÙNG XUÂN DŨNG

 Chức vụ  
Phó Trạm trưởng

 Điện Thoại  
02013615190 (CQ)

 Di động
 Emai  tramtanson@gmail.com

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện Thoại
 Di động
 Emai  
tramtanson@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Ba
 

 Họ và tên  
NGUYỄN BÁ TÂN

 Chức vụ  
Trạm trưởng
 
 Điện thoại  0210.3885097 (CQ);
 Di động  
 Email  
tramthanhba@gmail.com

 Họ và tên  VŨ THỊ HẠNH
 Chức vụ  Phó trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3885097 (CQ)
 Di động  
 Email  tramthanhba@gmail.com
 Họ và tên  
ĐỖ ÁNH NGUYỆT

 Chức vụ  
Dự báo viên
 
 Điện thoại  
0210.3885097 (CQ)

 Di động
 Email  
tramthanhba@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Thuỷ
 Họ và tên  TRẦN DUY THÂU
 Chức vụ  Trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3877179 (CQ);
 Di động  
 Email  tramthanhthuy@gmail.com
 Họ và tên  
HÀ BÍCH NGỌC


 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di động
 Email  
tramthanhthuy@gmail.com

 Họ và tên  
NGUYỄN THỊ HỒNG

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.3877179 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramthanhthuy@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Sơn

Họ và tên
ĐINH THANH BÌNH
Chức vụ
Trạm trưởng
Điên thoại
 0210.3873427 (CQ)
Di đônggj
 
Email
 tramthanhson@gmail.com Họ và tên  NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
 Chức vụ Phó trạm trưởng
 Điện thoại  0210.3873427 (CQ)   
 Di động  
 Email  tramthanhson@gmail.com


Trạm Trồng trọt và BVTV Thành phố Việt Trì
 

 Họ và tên    
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

 Chức vụ      
Trưởng trạm

 Điện thoại   
0210.3849573 (CQ)

 Di động   
 Email          
tramviettri@gmail.com
   Họ và tên  
LÊ THỊ THANH HOA

 Chức vụ  
Phó Trưởng trạm

 Điện Thoại  
0210.3849573 (CQ)

 Di động  
 Email  
tramviettri@gmail.com

     

 Họ và tên  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện Thoại  
0210.3849573 (CQ)

 Di động
 Email  
tramviettri@gmail.com
Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Yên Lập
 
 Họ và tên    NGUYỄN HỮU THÔNG
 Chức vụ      Giao quản lý điều hành Trạm
 Điện thoại   0210.3870223 (CQ)
 Di động     
 Email          tramyenlap@gmail.com Họ và tên    
ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN

 Chức vụ      
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại   
0210.3870223 (CQ)

 Di động     
 Email          
tramyenlap@gmail.com

  
 Họ và tên    
NGUYỄN THẾ CƯỜNG

 Chức vụ      
Kỹ sư trồng trọt

 Điện thoại   
0210.3870223 (CQ)

 Di động     
 Email          
tramyenlap@gmail.com