Thứ Sáu, 27/1/2023
Bộ máy lãnh đạo
 
               Họ và tên:

                            
 Phan Văn Đạo                                                           
 
Chức vụ:

 
 Chi cục trưởng


Điện thoại:

 02103844254 (CQ)
Di động0913282085
 Email: daopv.sonn@phutho.gov.vn
   
 
 
Họ và tên:

 Nhữ Thị Ngọc Anh
Chức vụ:
 Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Trồng trọt
 Điện thoại:
02103666659
Di động 0987165859 
                                               Email:           anhntn.sonn@phutho.gov.vn
   

 


 
 
 
 Họ và tên
 Nguyễn Trường Giang
 Chức vụ

Phó Chi cục trưởng- Phụ trách BVTV- KHCN

 Điện Thoại
 02103810495 (CQ)
 Di động0982981215
 Emailgiangnt.snn@phutho.gov.vn
   
  Họ và tên Nguyễn Thị Nhị 
 Chức vụ Phó Chi cục trưởng - phụ trách Thanh tra, pháp chế- kiểm dịch thực vật
 Điện thoại 02103.810496 (CQ)
 Di động 0983647391
 Email nhint.snn@phutho.gov.vn