Chủ Nhật, 26/5/2019
Bộ máy lãnh đạo
 
                         

 

Họ và tên:


                                 
 Phan Văn Đạo
                                                                                 
 
Chức vụ:

 
 Chi cục trưởng


Điện thoại:

 02103844254 (CQ)
 
Email:

daopv.snn@phutho.gov.vn
  
  
 
 
Họ và tên:

 Nguyễn Thị Nhị
 
Chức vụ:

 Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Thanh tra, Kiểm dịch
 
Điện thoại:

 02103.810496 (CQ); 
 
Email:

 nhint.snn@phutho.gov.vn
                                                                                              

 


 
 
 
 Họ và tên
 Nguyễn Trường Giang
 Chức vụ

Phó Chi cục trưởng- Phụ trách BVTV- KHCN

 Điện Thoại
 02103810495 (CQ)
 Email 
giangnt.snn@phutho.gov.vn

  Họ và tênNhữ Thị Ngọc anh 
  Chức vụ Phó Chi cục trưởng - phụ trách Trồng trọt
  Điện thoại0987165859 
  Email