Chủ Nhật, 27/11/2022
TTHC: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Gửi bài In bài

Tên thủ tục hành chính

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực

 Bảo vệ thực vật

Cơ quan thực hiện

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

 

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ Trực tiếp:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 2222 555

2. Nộp hồ sơ Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Nộp hồ sơ qua Dịch vụ Bưu chính công ích

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ ngay sau khi nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ trong thời gian 01 ngày làm việc.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì trong thời gian 10 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ  thực vật Phú Thọ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xác nhận trên phần mềm về kết quả đã có; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn 01 ngày làm việc.

+ Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ

Phí

600.000 đồng / lần

Lệ Phí

 

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

+ Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

+ Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự).

+ Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

- Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Thông tư số 21/2015/TT BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

 

 

Tên công ty, doanh nghiệp

Số: ......        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


....., ngày ..... tháng ...... năm  .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO                                    THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: ..............................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Số điện thoại:...................................Fax: ..........................E-mail: ……………………

Số giấy phép hoạt động: …………………………………………………………

Họ tên và số điện thoại ngư­ời chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: ..................

Kính đề nghị: ... (tên cơ quan có thẩm quyền)xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc bảo vệ thực vật sau:

STT

Tên thuốc BVTV

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1.

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

1..................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn