Thứ Năm, 30/6/2022
TTHC: Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Gửi bài In bài

Tên thủ tục hành chính

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

Lĩnh vực

Bảo vệ thực vật

Cơ quan thực hiện

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ Trực tiếp:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 2222 555

2. Nộp hồ sơ Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Nộp hồ sơ qua Dịch vụ Bưu chính công ích

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Trình tự thực hiện

          Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

b) Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, bộ phân tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

c) Bước 3: Thẩm định và có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP;

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

d) Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả.

 

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân)

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP;

b) Bản sao hợp lệ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

c) 02 kịch bản quảng cáo và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo (trừ quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện);

d) Đối với quảng cáo qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có chương trình (ghi rõ nội dung); thời gian; địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, bảng kê tên, chức danh, trình đội chuyên môn của báo cáo viên.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Điều 49 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

- Điều 4, Điều 24, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quan lý phân bón;

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu số 20: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN

 

Kính gửi: ……………………………(1)

Tên tổ chức, cá nhân: ....................................................

Địa chỉ: .....................................................................................

Số điện thoại: ………………………..Fax: …………E-mail: .............................

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: .......................... …………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị…………….(1) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với phân bón sau:

TT

Loại phân bón

Tên phân bón

Mã số phân bón

Số Quyết định công nhận phân bón

lưu hành

Phương tiện quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Chúng tôi cam kết quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của pháp luật về  quản lý phân bón và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

 

Kết quả thực hiện

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo có giá trị trên phạm vi toàn quốc

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn