Thứ Sáu, 20/5/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 14 Thanh Sơn 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 14 Hạ Hòa 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
kết quả điều tra sinh vật gây hại kì 14 Thanh Ba 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 14 Việt Trì 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 14 Yên Lập 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 14 Phù Ninh 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 14 Cẩm Khê 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 14 Phú Thọ 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 14 Tam Nông 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 14 Lâm Thao 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 14 Tân Sơn 2022 4 14 04/04/2022 10/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 13 Phú Thọ 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 13 Yên Lập 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 13 Cẩm Khê 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
kết quả điều tra sinh vật gây hại kì 13 Thanh Ba 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 13 Thanh Thủy 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 13 Thanh Sơn 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 13 Lâm Thao 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 13 Phù Ninh 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 13 Đoan Hùng 2022 3 13 28/03/2022 03/04/2022