Thứ Sáu, 3/2/2023

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Hạ Hòa 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Tân Sơn 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 51 Thanh Sơn 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Yên Lập 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 51 Đoan Hùng 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Thanh Thủy 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Phù Ninh 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 51 Thanh Ba 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả ddieuf tra sâu bệnh kỳ 51 Cẩm Khê 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Tam Nông 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 51 Lâm Thao 2022 12 51 19/12/2022 25/12/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 50 Đoan Hùng 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 50 Thanh Ba 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH gây hại kỳ 50 Phú Thọ 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 50 Việt Trì 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Phù Ninh 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Tân Sơn 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Lâm Thao 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Hạ Hòa 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 Yên Lập 2022 12 50 12/12/2022 18/12/2022