Thứ Tư, 4/10/2023

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 34 Thanh Sơn 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 34 Lâm Thao 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 34 Cẩm Khê 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 34 Phú Thọ 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Thanh Thủy 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Tam Nông 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 34 Đoan Hùng 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Hạ Hòa 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Tân Sơn 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Yên Lập 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 34 Thanh Ba 2023 8 34 21/08/2023 27/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Thanh Thủy 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 33 Phú Thọ 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 33 Thanh Ba 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 33 Cẩm Khê 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 33 Đoan Hùng 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 33 Thanh Sơn 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 33 Lâm Thao 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Hạ Hòa 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Tam Nông 2023 8 33 14/08/2023 20/08/2023