Thứ Hai, 27/5/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 17 Đoan Hùng 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 17 Thanh Ba 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Thanh Thủy 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Lâm Thao 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Phú Thọ 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Thanh Thủy 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Đoan Hùng 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 16 Lâm Thao 2019 4 16 15/04/2019 22/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Tam Nông 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra kỳ 16 Phú Thọ 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Tân Sơn 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Phù Ninh 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 16 Thanh Sơn 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 16 Thanh Ba 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
ket qua dieu tra sau benh ky 16 Cẩm Khê 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Hạ Hòa 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 16 Việt Trì 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Yên Lập 2019 4 16 15/04/2019 21/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 15 Tân Sơn 2019 4 15 08/04/2019 14/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 15 Cẩm Khê 2019 4 15 08/04/2019 14/04/2019