Thứ Hai, 25/3/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Đoan Hùng 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 Thanh Ba 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Phú Thọ 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 8 Thanh Thủy 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Phù Ninh 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Phú Thọ 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kì 07 Cẩm Khê 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 7 Việt Trì 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 07 Lâm Thao 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 07 Thanh Ba 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Thanh Thủy 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tam Nông 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Yên Lập 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tân Sơn 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Đoan Hùng 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Hạ Hòa 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Phù Ninh 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 07 Thanh Sơn 2019 2 7 11/02/2019 17/02/2019
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 06 Đoan Hùng 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Thanh Thủy 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019