Thứ Ba, 23/7/2024

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 26 Đoan Hùng 2024 6 26 24/06/2024 30/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 26 Việt Trì 2024 6 26 24/06/2024 30/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Tam Nông 2024 6 26 24/06/2024 30/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 26 Thanh Ba 2024 6 26 24/06/2024 30/06/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 26 Phú Thọ 2024 6 26 24/06/2024 30/06/2024
thông báo sâu bệnh tuần 25 Việt Trì 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Tân Sơn 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Lâm Thao 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 25 Phú Thọ 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Tam Nông 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 25 Thanh Ba 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sâu bênh kỳ 25 Thanh Thủy 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 25 Đoan Hùng 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 25 Thanh Sơn 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Yên Lập 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kì 25 Cẩm Khê 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Phù Ninh 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Hạ Hòa 2024 6 25 17/06/2024 23/06/2024
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 24 Thanh Sơn 2024 6 24 10/06/2024 16/06/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 24 Thanh Ba 2024 6 24 10/06/2024 16/06/2024