Thứ Ba, 25/6/2024

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Phù Ninh 2024 4 18 29/04/2024 05/05/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 18 Phú Thọ 2024 4 18 29/04/2024 05/05/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kì 18 Cẩm Khê 2024 4 18 29/04/2024 05/05/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 18 Việt Trì 2024 4 18 29/04/2024 05/05/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 17 Thanh Ba 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 17 Phú Thọ 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Thanh Thủy 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Tam Nông 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kì 17 Cẩm Khê 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 17 Việt Trì 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Hạ Hòa 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 17 Lâm Thao 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 17 Thanh Sơn 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Tân Sơn 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Yên Lập 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 17 Đoan Hùng 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Phù Ninh 2024 4 17 22/04/2024 28/04/2024
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 16 Phú Thọ 2024 4 16 15/04/2024 21/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 Tân Sơn 2024 4 16 15/04/2024 21/04/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 16 Việt Trì 2024 4 16 15/04/2024 21/04/2024