Thứ Ba, 3/10/2023

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 32 Đoan Hùng 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Phù Ninh 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Hạ Hòa 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 32 Cẩm Khê 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Tân Sơn 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 32 Việt Trì 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 32 Thanh Sơn 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Thanh Thủy 2023 8 32 07/08/2023 13/08/2023
Kết quả điều tra sinh vật gây hại kỳ 31 Thanh Sơn 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 Hạ Hòa 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 Tân Sơn 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 Tam Nông 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 Yên Lập 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra sây bệnh kỳ 31 Thanh Thủy 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 31 Việt Trì 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 31 Thanh Ba 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 31 Cẩm Khê 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 31 Đoan Hùng 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 31 Phú Thọ 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 Phù Ninh 2023 8 31 31/07/2023 06/08/2023