Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Phù Ninh 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Yên Lập 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Phú Thọ 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 26 Việt Trì 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Lâm Thao 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Hạ Hòa 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 26 Thanh Ba 2022 6 26 27/06/2022 02/07/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 26 Thanh Sơn 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Tam Nông 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Tân Sơn 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 26 Đoan Hùng 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kì 26 Cẩm Khê 2022 6 26 27/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Thanh Thủy 2022 6 26 26/06/2022 03/07/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 25 Việt Trì 2022 6 25 20/06/2022 26/06/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Hạ Hòa 2022 6 25 20/06/2022 26/06/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 25 Lâm Thao 2022 6 25 20/06/2022 26/06/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 25 Thanh Sơn 2022 6 25 20/06/2022 26/06/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Phú Thọ 2022 6 25 20/06/2022 26/06/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Yên Lập 2022 6 25 20/06/2022 26/06/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 Tân Sơn 2022 6 25 20/06/2022 26/06/2022