Thứ Năm, 21/1/2021
Kết quả thanh tra quý I năm 2009
Gửi bài In bài

 I/ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG THANH TRA.

- Hình thức tổ chức tại Chi cục: Phòng Thanh Tra

- Tổng số cán bộ thanh tra: 16, trong đó : 

+ Công tác tại Chi cục: 3; Trạm huyện: 13

+ Trình độ Đại học:15 người; Trung cấp: 1

+ Số cán bộ thanh tra bổ nhiệm thêm : 0

+ Số cán bộ thanh tra chuyển làm công tác khác: không

+ Chánh thanh tra Chi cục:. Nguyễn Thị Kim Thơm, Điện thoại phòng: 0210.810496; Di động: 0989.151.747 ; Email: thombvtvphutho@gmail.com

+ Phó chánh thanh tra: Không

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA .

1/ Hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật( BVTV) và xông hơi khử trùng.

- Tổng số nhà máy, xưởng sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói (sau đây gọi là sản xuất ) thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh là:Không Có chứng chỉ hành nghề (CCHN): Không cơ sở

- Tổng số công ty kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh là: không Có CCHN : không

- Tổng số cửa hàng buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh là: 591 Có CCHN: 591

- Tổng số cơ sở hoạt động xông hơi khử trùng trên địa bàn là: không Có CCHN: không

2/ Kết quả thanh tra, kiểm tra .

- Tổng số đợt thanh, kiểm tra đã tiến hành: Quý I: 01 đợt

a) Thanh tra các quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật:

- Số lượt cơ sở sản xuất được thanh, kiểm tra: Không lượt

- Số cửa hàng, đại lý được thanh, kiểm tra: 60

- Số cơ sở sản xuất vi phạm: Không

- Số cửa hàng, đại lý vi phạm: 06

- Tổng số hành vi vi phạm: 02

- Hình thức vi phạm (trường hợp) :

+ Không đủ điều kiện sản xuất: không; Không đủ điều kiện buôn bán: 06

+ Sản xuất thuốc cấm không; buôn bán thuốc cấm:  không

+ Sản xuất thuốc giả: không; buôn bán thuốc giả: không

+ Sản xuất thuốc ngoài danh mục: không; buôn bán thuốc ngoài danh mục: không

+ Sản xuất thuốc vi phạm nhãn mác: không ; buôn bán thuốc vi phạm nhãn mác : không

+ Sản xuất thuốc không đủ định lượng: không; buôn bán thuốc không đủ định lượng: không

+ Sản xuất thuốc kém chất lượng: không; buôn bán thuốc kém chất lượng: không

+ Sản xuất thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ: không; buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ : không

+ Buôn bán thuốc quá hạn sử dụng: không

+ Các vi phạm khác: 02 chứng chỉ hết hạn, 01hộ buôn bán thuốc không có chứng chỉ, 03 hộ buôn bán thuốc không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc thuốc

- Hình thức xử lý :

+ Phạt cảnh cáo : không trường hợp

+ Phạt tiền : 01trường hợp . Tổng số tiền phạt thu được: 200.000 đồng

+ Tịch thu, tạm thu CCHN: không

+ Phạt bổ sung : không

+ Số vụ chuyển sang cơ quan điều tra: không; Lý do: không

- Số mẫu thuốc BVTV được lấy để kiểm tra chất lượng:

+ Số mẫu không đạt chất lượng: không

Tên các loại thuốc không đạt chất lượng, nguyên nhân: không

+ Hình thức xử lý: không

b) Thanh tra các quy định về kiểm dịch thực vật, xông hơi khử trùng :

- Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra về KDTV: 6 kỳ điều tra trên lúa SNK, 143,8 ha cây trồng sau nhập khẩu khác; điều tra sinh vật hại kho 15,44 tấn nông sản của 12 cá nhân đơn vị; Kiểm tra thủ tục KDTV của 6 lượt cá nhân, đơn vị, tổng số: 466,746 tấn ngô, lúa giống.

- Số cơ sở xông hơi khử trùng được thanh tra, kiểm tra: 0

- Số cơ sở vi phạm: KDTV: 0 Xông hơi khử trùng: 0

- Hình thức vi phạm:

+ Vi phạm các qui định về KDTV (ghi rõ hành vi vi phạm): 0 trường hợp.

+ Vi phạm các qui định về xông hơi khử trùng (ghi rõ hành vi vi phạm): 0 trường hợp.

- Hình thức xử lý:

+ Nhắc nhở: 0 trường hợp

+ Phạt cảnh cáo: 0 trường hợp

+ Phạt tiền: 0 trường hợp. Số tiền phạt: 0

c) Thanh tra về sử dụng thuốc BVTV :

- Số hộ nông dân được thanh tra, kiểm tra về sử dụng thuốc BVTV: 34 hộ

- Số hộ vi phạm: Không  hộ

- Hình thức  vi phạm:

+ Sử dụng thuốc BVTV cấm: Không hộ.

+ Sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục Không hộ.

+ Sử dụng thuốc BVTV không đúng nồng độ, liều lượng: Không  hộ.

+ Sử dụng thuốc BVTV không đảm bảo thời gian cách ly: Không hộ.

+ Các sai phạm khác: Không hộ

- Hình thức xử lý: Không

+ Nhắc nhở: Không trường hợp

+ Phạt cảnh cáo: Không trường hợp

+ Phạt tiền :Không trường hợp Số tiền phạt: Không

3/ Số lượng thuốc BVTV vi phạm bị thu giữ:

S

TT

Tên thuốc

Hoạt chất

Khối lượng

Lý do thu giữ

( Thuốc cấm, giả,

ngoài danh mục … )

Ghi chú

Kilôgam

Lít

1

02

03

04

05

Tổng cộng+  Số lượng thuốc BVTV đã được tiêu huỷ trong năm: Không kg và Không lít.

+  Số lượng thuốc BVTV còn tồn đọng cần tiêu huỷ : 12,282 Kg và 55,15 lít

 (Trong đó thuốc BVTV là: 12,282 Kg và 55,15 lít; vỏ bao bì nhiễm thuốc: Không)

4/ Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

- Sản xuất rau:

+ Diện tích sản xuất RAT/diện tích sản xuất rau của địa phương16 ha/3.460,1 ha

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT:03.cơ sở. Diện tích: 16ha

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế RAT: Chưa có cơ sở.

- Sản xuất chè:

+ Diện tích sản xuất chè an toàn/diện tích sản xuất chè của địa phương: 45 ha/ 12.500 ha

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chè an toàn: 01cơ sở. Diện tích:02 ha

- Sản xuất quả:

+ Diện tích sản xuất quả an toàn/diện tích sản xuất quả của địa phương : Không

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất quả an toàn: Không cơ sở. Diện tích: Không ha

- Số mẫu rau, quả, chè phân tích kiểm tra dư lượng thuốc BVTV:

Chủng loại mẫu

Số mẫu kiểm tra

Phương pháp phân tích

Số mẫu không đạt

Tên hoạt chất thuốc BVTV (*)

Loại rau, quả

Mẫu rau

0

0

0

0

0

Mẫu quả

0

0

0

0

0

Mẫu chè

0

0

0

0

0

Cộng

0

0

0

0

0

- Hình thức xử lý:

+ Nhắc nhở: Không trường hợp

+ Phạt cảnh cáo: Không trường hợp

+ Phạt tiền : Không trường hợp. Số tiền phạt:  Không

- Số vụ ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương: Không vụ: Không người

- Nguyên nhân:

+ Tự tử bằng thuốc BVTV:Không vụ; không người. Số tử vong không người.

+ Tiếp xúc với thuốc BVTV: Không.vụ không người. Số tử vong không người.

+ Sử dụng sản phẩm có dư lượng thuốc BVTV: Không vụ; không người; Số tử vong không người.

+ Chưa rõ nguyên nhân: không vụ.

5/ Công tác đào tạo huấn luyện

- Số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra: không; Số người tham dự: không

- Số lớp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả đã tổ chức: 01; Số người tham dự: 35 người.

- Số lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc BVTV để cấp CCHN đã tổ chức : không; Số người tham dự: không

- Số Giấy CCHN đã cấp : 591Trong đó :

+ CCHN sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV (ghi rõ tên, địa chỉ người được cấp ) Tổng số đã cấp:không; Cấp mới trong kỳ b/cáo: không; Gia hạn: không

+ CCHN buôn bán thuốc: Tổng số đã cấp: 591; Cấp mới trong kỳ b/cáo:03; gia hạn:12 chứng chỉ.

6/  Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổng số đơn thư đã tiếp nhận: không Trong đó: Khiếu nại: không;Tố cáo: không

- Nội dung khiếu nại, tố cáo: không

- Kết quả giải quyết: không

III/ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT .

Đề nghị cục BVTV mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra để Chi cục gửi cán bộ đi học.

IV/ KẾ HOẠCH QUÝ II.

- Tổ chức tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý đang kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV năm 2009.

- Thanh kiểm tra việc thực hiện thủ tục KDTV, kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng, chú ý vùng sản xuất rau, chè an toàn; Kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất rau, chè an toàn, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

- Tổ chức thanh tra giải quyết các điểm nóng về buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trong cao điểm sâu bệnh vụ mùa đối với các đại lý đã hết hạn CCHN, hộ bán thuốc ngoài danh mục, các hộ buôn bán theo thời vụ, bán thuốc BVTV ở chợ. Xử lý nghiêm các vi phạm.

- Theo dõi, giám sát hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV của các công ty thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                     THANH TRA CHI CỤC

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn