Thứ Tư, 8/12/2021
Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020
Gửi bài In bài

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020

 

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Căn cứ Công văn số 2466/BVTV-QLT ngày 14/11/2016 của Cục Bảo vệ thực vật về việc chương trình tập huấn chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật;

Căn cứ Công văn số 2595/BVTV- TTra ngày 01/10/2018 của Cục Bảo vệ thực vật về việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, phân bón;

Căn cứ Quyết định số 367/2018/QĐ-SNN ngày 29/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020 của Chi cục và nhu cầu thực tế của các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo về việc mở lớp “ Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020” như sau:

1. Đối tượng tập huấn: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV nhưng chưa có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các ngành: Bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học.

3. Thời gian mở lớp: Dự kiến tháng 5 đến tháng 10 năm 2020 (Khi hết dịch Covid - 19 theo thông báo của cấp có thẩm quyền).

2.  Địa điểm: Mở tại Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng , tỉnh Phú Thọ

4. Nội dung bồi dưỡng và kinh phí:

- Nội dung: Theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Công văn số 2466/BVTV-QLT ngày 14/11/2016 của Cục Bảo vệ thực vật về chương trình tập huấn chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật. Thời gian học 03 tháng/lớp.

- Kinh phí: Học viên tự đóng góp để trang trải cho lớp học (Thông qua Ban cán sự lớp do các học viên bầu ra), bao gồm: Thuê hội trường, khánh tiết, nước uống, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, in giấy chứng nhận, thực hành, thực tập, tổ chức thi, khai giảng, bế giảng….

5. Thời gian đăng ký: Từ  01/5-30/5/2020.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ:

* Ông Đinh Thanh Bình - Trưởng trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Sơn, điện thoại: 0982874525.

* Ông Đỗ Chí Thành - Trưởng trạm Trồng trọt và BVTV huyện Đoan Hùng, điện thoại: 0342082960.

* Hoặc đăng ký tại các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị.

Vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham gia./.


THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn