Thứ Sáu, 28/1/2022
Về việc Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và kiểm soát hoạt chất thuốc BVTV đã bị đưa ra khỏi danh mục
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

Số: 359/TT&BVTV-TTPC

V/v triển khai thi hành Luật Trồng trọt và kiểm soát các hoạt chất thuốc BVTV bị đưa ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

 

 Căn cứ quy định của Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017, Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2018, Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTVngày 28/08/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa một số hoạt chất ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật tại Công văn số 3003/BVTV-TTPC ngày 04/11/2019 về việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt đến mọi người dân, cơ sở sản xuất, buôn bán phân bón, giống cây trồng để người dân và doanh nghiệp hiểu và phối hợp thực hiện tốt các quy định của Luật Trồng trọt trong hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón, giống cây trồng và hoạt động trồng trọt nói chung.

2. Thông báo cho các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh phân bón trên địa bàn tập trung thực hiện làm hồ sơ đăng ký cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón” trong thời gian từ nay đến cuối năm 2019. Vì theo quy định tại Khoản 1, Điều 42 Luật Trồng trọt thì “Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón”. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2020 khi Luật Trồng trọt có hiệu lực thì mọi tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Nếu sau thời gian này, cơ sở nào không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón, mức xử phạt từ 7 – 10 triệu đồng/cơ sở vi phạm.

(Chi tiết nội dung, trình tự thủ tục cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón tại địa chỉ Website http://bvtvphutho.vn/Home/thutuchanhchinh).

2. Chỉ đạo đoàn Kiểm tra Liên ngành cấp huyện phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hộ kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hộ buôn bán các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa các hoạt chất đã bị đưa ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trong năm 2019 theo các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể:

- Các loại thuốc BVTV chứa các hoạt chất: Carbendazim, Benomyl, Thiophanate – Methyl, không được buôn bán kể từ ngày 03/01/2019 theo Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Các loại thuốc BVTV chứa các hoạt chất: 2.4 D và Paraquat, không được buôn bán kể từ ngày 08/02/2019 theo Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Các loại thuốc BVTV chứa các hoạt chất: Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc Phosphide, không được buôn bán kể từ ngày 28/10/2019 theo Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

(Nội dung cụ thể các Quyết định được đăng tải tại địa chỉ Website http://bvtvphutho.vn/Tailieu).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thanh tra Sở NN&PTNT (PH)

- Lãnh đạo Chi cục;

- Các phòng, trạm trực thuộc (s/i);

- Website chi cục;

- Lưu: VT, TTPC.

 

 CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Văn Đạo

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn