Thứ Bảy, 17/4/2021
Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019
Gửi bài In bài

- Căn cứ Nghị định 108/2017/N Đ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Căn cứ Công văn số 2595/BVTV-TTra ngày 01/10/2018 của Cục Bảo vệ thực vật về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón;

- Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 của Chi cục và yêu cầu thực tế về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Người trực tiếp buôn bán phân bón trong các cơ sở buôn bán phân bón chưa có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

2.  Địa điểm: Mở lớp tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khi có đủ số lượng học viên đăng ký (Trên 30 người/lớp).

3. Thời gian mở lớp: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019.

4. Nội dung bồi dưỡng và kinh phí:

- Nội dung: Theo Điều 39, Nghị định 108/2017/N Đ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ, thời gian học: 03 ngày học/lớp.

- Kinh phí: Học viên tự đóng góp để trang trải cho lớp học (Thông qua Ban cán sự lớp do các học viên bầu ra), bao gồm: Thuê hội trường, nước uống, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, in giấy chứng nhận, phụ cấp đi lại, lưu trú cho giảng viên... 

Để thuận tiện cho việc tổ chức lớp học, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị các tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón tại các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã. Thời gian đăng ký trong tháng 3/2019.

Vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo để các tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham gia./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn