Thứ Bảy, 17/4/2021
Thông báo: Về việc giả danh cán bộ cơ quan chuyên ngành bán sách, tài liệu
Gửi bài In bài


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 


Số: 394 /TB-BVTV-Ttra

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phú Thọ, ngày  13 tháng  12  năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc giả danh cán bộ cơ quan chuyên ngành bán sách, tài liệu

 

Hiện nay, theo phản ánh của các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý thị trường và một số cơ quan chức năng khác để bán sách, tài liệu tập huấn qua đường bưu điện. Về nội dung này, Chi cục Bảo vệ thực vật đã trao đổi với Chi cục Quản lý thị trường và xin thông báo như sau:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV đã được đăng tải trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ (www.snnphutho.vn) và Website của Chi cục Bảo vệ thực vật (www.bvtvphutho.vn) để cán bộ quản lý và nhân dân tra cứu khi cần thiết. Mặt khác, Chi cục Bảo vệ thực vật đã cung cấp những văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV cho cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV khi tham gia tập huấn bổ sung định kỳ hàng năm.

2. Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Quản lý thị trường không tổ chức và không cử cán bộ, công chức, viên chức chủ trì hoặc tham gia bán sách, tài liệu tập huấn thông qua hệ thống bưu điện.

Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo để các cơ quan chức năng, các cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh biết để tra cứu thông tin hoặc mua sách tại các cửa hàng sách chính thống trên địa bàn nếu thấy cần thiết.

Chi cục Bảo vệ thực vật trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT (bc);

- UBND các huyện, thành, thị (b/c);

- Lãnh đạo Chi cục;

- Phòng, trạm thuộc Chi cục (s.i);

- Website Chi cục;

- Lưu: VT, Ttra. (20b)

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn