Thứ Năm, 5/10/2023
Kế hoạch công tác tháng 5.2016
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 5, năm 2016


I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, đậu tương và các cây trồng khác được phân công; Đặc biệt lưu ý rầy các loại, chuột hại và bệnh khô vằn trên lúa. Tiếp tục điều tra, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo phòng trừ triệt để các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng mới nở trên các xã đã xuất hiện châu chấu hại.

2. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật IPM trên lúa và các cây trồng khác.

3. Phối hợp với Thanh tra Chi cục chuẩn bị điều kiện mở lớp tập huấn bổ sung định kỳ cho người kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016.

4. Đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ, viết báo cáo làm cơ sở cho công tác chỉ đạo các vụ tới; Thống kê, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ của tổ BVTV ở cơ sở.

5. Hoạt động KHCN:

- Trạm Tam Nông: Phối hợp, kiểm tra, giám sát việc phòng trừ sâu bệnh trên rau an toàn tại HTX Hương Nộn, Dậu Dương.

- Đánh giá kết quả các mô hình, đề xuất với lãnh đạo Chi cục xem xét tổ chức Hội nghị đầu bờ.

6. Triển khai kế hoạch IPM năm 2016:

- Tập huấn văn bản pháp luật BVTV, sử dụng thuốc theo 4 đúng theo kế hoạch (Thanh Ba, Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tân Sơn).

- Đào tào: Mở lớp TOT, FFS trên chè (Thanh Ba); TOT trên rau (Tam Nông).

- Xây dựng mô hình: Tiếp tục triển khai, chỉ đạo mô hình IPM trên bưởi (Đoan Hùng), chè (Thanh Ba), RAT gắn với dịch vụ BVTV cơ sở, thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng (Tam Nông), lúa (Lâm Thao).

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Hành chính, tổng hợp, kế toán đảm bảo theo các hoạt động của Chi cục.

- Hoàn chỉnh dự toán mua sắm, sửa chữa theo kinh phí được cấp năm 2016 trình Chi cục trưởng phê duyệt (thực hiện xong trong tháng 5); Phối hợp với thanh tra thanh toán các lớp tập huấn bổ sung định kỳ cho người kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016 theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Phòng Kỹ thuật - IPM:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại trên các cây trồng chính. Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, tham mưu ra thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày và các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Tổng hợp số liệu 03 bẫy đèn hàng ngày, duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa, ngô tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Chỉ đạo theo dõi 04 mô hình SRI trên lúa tại xã Sơn Dương và Tứ Xã - Lâm Thao, Đồng Cam - Cẩm Khê, Thu Ngạc - Tân Sơn; 02 mô hình diệt chuột tập trung tại xã Sơn Dương - Lâm Thao và xã Minh Tiến - Đoan Hùng; Theo dõi, đôn đốc công tác khảo nghiệm thuốc.

- Chủ trì, phối hợp với các trạm BVTV tham mưu cho lãnh đạo Chi cục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch ứng dụng IPM trên cây trồng năm 2016: Tuyên truyền, tập huấn; in ấn và cấp phát sổ tay IPM; mở lớp TOT, FFS trên chè; chỉ đạo kỹ thuật các mô hình IPM trên bưởi, chè, dịch vụ BVTV ở cơ sở, đồng thời đôn đốc, kiểm tra theo tiến độ.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Báo, Tạp chí và trang web Sở; 01 Video clip đăng trên website Sở.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức tập huấn bổ sung định kỳ cho người kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016 theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Thanh Ba và Tam Nông theo quyết định đã ký.

- Tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV do tỉnh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT đối với cơ sở kinh doanh đến kỳ kiểm tra.

- Hoàn thành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 05 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/05/2016; Báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2016 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/5/2016.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV và tiếp nhận thủ tục một cửa của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho, sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công của lãnh đạo Chi cục.                                      

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Kỹ thuật áp dụng các biện pháp IPM trên chè nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm; Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ; Đăng ký cấp phép và duy trì Wesite của Chi cục./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn