Thứ Tư, 10/8/2022
Báo cáo kết quả công tác tháng 2.2016
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

GIAO BAN HÀNG THÁNGI/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2016:

1. Công tác quản lý nhà nước:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký ban hành 01 báo cáo kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân năm 2015 -2016.

- Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2016 (Số 32/KH-BVTV ngày 03/02/2016). Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 (Số 33/KH-BVTV ngày 03/02/2016).

- Ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê và Thành phố Việt (Số 39/KL-BVTV-Ttra ngày 17/02/2016).

- Ban hành Quyết định về Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV do tỉnh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (số 04/QĐ-BVTV ngày 26/01/2016).

 - Ban hành Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh (05/QĐ-BVTV ngày 26/01/2016).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Công tác Bảo vệ thực vật:

 Thực hiện kiểm tra sâu bệnh trên lúa tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các trạm BVTV các huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng chính như mạ, lúa, ngô, chè, rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp; thực hiện 03 kỳ điều tra định kỳ 7 ngày.

 2.2. Công tác Kiểm dịch thực vật:

 Phối hợp các Trạm BVTV Lâm Thao, Cẩm Khê, Phù Ninh, Thành phố Việt Trì  điều tra 04 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn mạ - đẻ nhánh; 03 kỳ điều tra sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn gieo - 2, 3 lá; 01 kỳ sâu bệnh trên rau giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Thực hiện thanh tra về việc chấp hành các quy định về kiểm dịch thực vật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê và Thành phố Việt Trì. Kết quả: đã thanh tra được 04 hộ kinh doanh giống cây trồng tại Phù Ninh và Cẩm Khê (Lúa nhập nội: 22.965 kg; Lúa sản xuất trong nước: 11.261 kg; Ngô sản xuất trong nước: 60 kg). Giống lúa ngô nhập nội có đầy đủ hóa đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại lạ.

- Báo cáo số 21/BC-BVTV ngày 26/01/2016; Báo cáo công tác triển khai đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp gửi Chi cục QLCLNLTS; Báo cáo số 30/BC-BVTV ngày 01/02/2016 báo cáo tình hình kết quả kiểm soát TTHC năm 2015 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo số 34/BC-BVTV-Ttra ngày 03/02/2016 báo cáo cung cấp thông tin, tài liệu bảo vệ môi trường đối với các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật; Báo cáo số 36/BC-BVTV ngày 15/02/2016  báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 02 năm 2016; Văn bản số 38/BVTV-TTra ngày 17/02/2016 về việc thực hiện văn bản số 5504/UBND-NC3 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Kiểm kê 62 loại thuốc BVTV (khối lượng: 2.712 gr và 1.520 ml) hết hạn sử dụng để nhập kho lưu chứa tại Thị xã Phú Thọ; Số lượng thuốc BVTV trên là thuốc BVTV phục vụ các đợt lấy mẫu kiểm tra chất lượng của bộ phận Thanh tra và thuốc BVTV phục vụ quay truyền hình của phòng Kỹ thuật.

2.4. Công tác KHCN:

- Triển khai gieo mạ trà xuân muộn của 04 mô hình lúa SRI tại Sơn Dương, Tứ Xã - Lâm Thao, Đồng Cam - Cẩm Khê và Thu Ngạc - Tân Sơn. Phối hợp với trạm BVTV Lâm Thao kiểm tra mô hình SRI tại Lâm Thao.

- Khảo nghiệm thuốc: Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện khảo nghiệm. Tổng hợp tiến độ gửi Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc đúng quy định.

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai kế hoạch IPM năm 2016 báo cáo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện. Đề xuất Dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi: “Xây dựng mô hình sản xuất chè búp tươi an toàn theo hướng VietGap tại huyện Thanh Sơn, Tân Sơn tỉnh Phú Thọ” gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

2.5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh Phú Thọ thực hiện 01 Chuyên mục về biện pháp diệt chuột vụ chiêm xuân 2016. Viết, biên tập và gửi đăng báo, tạp chí 03 bài: Một số vấn đề cần lưu ý trong sản xuất rau an toàn; Kỹ thuật thụ phấn bổ sung cho cây bười Đoan Hùng; Trạm Tân Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2016.

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc cập nhật dữ liệu của các phòng, trạm trên trang Website của Chi cục đầy đủ kịp thời.

2.6. Công tác khác:

- Tham gia tết trồng cây tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông theo phân công của Sở; kiểm tra sâu bệnh trên lúa tại các huyện Lâm Thao, Thanh Sơn, Đoan Hùng.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo văn bản khác cấp trên giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Không.

II/ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2016:

1. Nhận định, đánh giá tình hình sản xuất:

- Tình hình sâu bệnh: Trên cây lúa: Chuột, bệnh sinh lý, ốc bươu vàng hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Ruồi đục nõn, bọ trĩ, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn hại nhẹ. Sâu đục thân, rầy các loại, sâu cuốn lá hại rải rác. Trên cây ngô: Sâu xám, sâu đục thân, bệnh sinh lý, chuột hại nhẹ. Sâu ăn lá, bệnh đốm lá hại rải rác. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, nhện đỏ, bọ cánh tơ, bệnh thối búp hại nhẹ. Bệnh đốm nâu, phồng lá chè hại rải rác. Trên cây ăn quả: Các đối tượng bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu vẽ bùa, rệp sáp hại rải rác trên cây bưởi. Bệnh thán thư, nhện lông nhung gây hại rải rác trên cây nhãn vải. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá, sâu ăn lá, mối hại gốc hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

- Tình hình kinh doanh vật tư nông nghiệp: Tháng 03 sản xuất nông nghiệp, tập trung chăm sóc lúa vụ xuân và gieo trồng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày, thị trường thuốc BVTV tập trung vào các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, các loại thuốc trừ chuột, thuốc trừ cỏ lúa, kích thích sinh trưởng, ... có thể xảy ra tình trạng kinh doanh giống không đảm bảo chất lượng, giống nhập khẩu không qua kiểm dịch thực vật, thuốc BVTV kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục, hết hạn sử dụng ...

2. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước cần thực hiện trong tháng:

- Ban hành 05 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 07 - kỳ 11) gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 02, dự báo sâu bệnh tháng 03/2016 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kho lưu chứa thuốc BVTV; Xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp tập huấn bổ sung định kỳ văn bản pháp luật mới cho các cơ sở buôn bán thuốc BVTV năm 2016. Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016. Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).

3. Những nhiệm vụ chuyên môn:

- Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần; Theo dõi côn trùng vào đèn, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và tham mưu hoặc ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Trạm BVTV phối hợp với các phòng, trạm chuyên môn, tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị thực hiện diệt chuột tập trung đợt 2; tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả diệt chuột vụ chiêm xuân 2015 - 2016 trình Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tiến độ SRI của tỉnh. Chỉ đạo chăm sóc 04 mô hình lúa SRI tại Sơn Dương và Tứ Xã - Lâm Thao, Đồng Cam - Cẩm Khê, Thu Ngạc - Tân Sơn. Triển khai thực hiện 02 mô hình diệt chuột tập trung tại huyện Lâm Thao và huyện Đoan Hùng.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các khảo nghiệm.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho, điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.                           

- Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 03 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/03/2016; Báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 03 năm 2016 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/03/2016.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Báo, Tạp chí và trang web Sở; 01 Chuyên mục phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác cấp trên giao./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn