Thứ Bảy, 3/6/2023
Kế hoạch công tác tháng 3.2016
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 03, năm 2016

 


I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Các trạm BVTV huyện, thành, thị tiếp tục rà soát, xây dựng điểm điều tra phù hợp cơ cấu trà, giống; tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa (ngày 14-16/03), ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng theo quy định. Phối hợp phòng Kỹ thuật theo dõi côn trùng vào đèn, tổng hợp số liệu hàng ngày. Các huyện có châu chấu tre lưng vàng đã phát sinh lưu ý điều tra.

2. Tham mưu cho UBND cấp huyện tổng hợp kết quả diệt chuột tập trung đợt 2, báo cáo thực hiện IPM, SRI và thực hiện Thông tư 48.

3. Phối hợp với Thanh tra Chi cục thực hiện công tác quản lý thuốc BVTV theo quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động KHCN:

- Trạm BVTV huyện, thành, thị tổng hợp tiến độ thực hiện SRI hàng tuần gửi phòng Kỹ thuật để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Chi cục. Đăng ký và triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV trên các loại cây trồng theo thông báo.

- Trạm BVTV huyện Lâm Thao, Cẩm Khê và Tân Sơn phối hợp với phòng Kỹ thuật, chỉ đạo chăm sóc 04 mô hình SRI trên lúa tại xã Sơn Dương, Tứ Xã,  Đồng Cam và Thu Ngạc.

- Trạm Tam Nông: Phối hợp tập huấn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát việc phòng trừ sâu bệnh và quản lý, sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên rau tại HTX Hương Nộn, Dậu Dương.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Hành chính, Tổng hợp, Kế toán đảm bảo theo các hoạt động của Chi cục.

- Rà soát, báo cáo lãnh đạo Chi cục bố trí cán bộ hợp lý giữa các phòng, trạm.

- Hoàn thiện trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015 theo quy định của Luật ngân sách; liên hệ trình Sở Tài chính thẩm định Quyết toán công trình kho lưu chứa thuốc BVTV, kinh phí thực hiện kế hoạch IPM năm 2016 ở cấp tỉnh.

2. Phòng Kỹ thuật - IPM:

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa, ngô tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh. Cử cán bộ phối hợp với các trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra, theo dõi diễn biến phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng vụ chiêm xuân. Hướng dẫn sử dụng thuốc từ nhện.

- Phối hợp các trạm thực hiện tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa, tổng hợp kết quả điều tra, ra thông báo; tham mưu ra thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày/kỳ trên lúa, ngô, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai 02 mô hình diệt chuột tập trung tại xã Sơn Dương - Lâm Thao và xã Minh Tiến - Đoan Hùng; Xây dựng Kế hoạch và triển khai tập huấn sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng; theo dõi, đôn đốc công tác khảo nghiệm thuốc.

- Xây dựng thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cơ sở: “Xây dựng mô hình sản xuất chè búp tươi an toàn theo hướng VIETGAP tại xã Văn Luông huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ” gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Báo, Tạp chí và trang web Sở; Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV do tỉnh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đến kỳ kiểm tra).

- Ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 03 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/03/2016. Hoàn thành kế hoạch quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2016-2020 gửi Chi cục Quản lý chất lượng tổng hợp trước ngày 10/03/2016. Ban hành báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 03 năm 2016 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/03/2016.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý và tiếp nhận thủ tục một cửa theo quy định (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn bổ sung định kỳ văn bản pháp luật mới năm 2016 cho các cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng dự thảo quy chế quản lý, sử dụng kho lưu chứa thuốc BVTV báo cáo lãnh đạo Chi cục trình Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho, sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công của lãnh đạo Chi cục.                                      

 III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Kỹ thuật chăm sóc lúa theo SRI; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn