Thứ Sáu, 30/9/2022
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2015
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 10, năm 2015

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa muộn cuối vụ, trên cây trồng vụ đông.

Hoàn thiện báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại, chỉ ra nguyên nhân tăng, giảm mức độ thiệt hại sâu bệnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

2. Tăng cường phối hợp tập huấn, hướng dẫn CBKN, nông dân phương pháp điều tra, nhận biết các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, kỹ thuật phòng trừ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

3. Phối hợp với thanh tra Chi cục kiểm tra việc buôn bán, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn.

4. Trạm Tam Nông phối hợp với phòng ban huyện để hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo nhiệm vụ Sở giao.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác đảm bảo an ninh và vệ sinh cơ quan.

- Tiếp tục đôn đốc, nghiệm thu, thanh quyết toán sửa chữa nhà làm việc trạm BVTV huyện Đoan Hùng, Yên Lập và Văn phòng Chi cục.

- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, 9 tháng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Thanh tra Chi cục, trạm BVTV TX. Phú Thọ và Công ty Hưng Thịnh tiếp tục thực hiện các quy trình để xây dựng nhà kho lưu chứa thuốc BVTV.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác điều tra phát hiện, DTDB của các Trạm; Tổng hợp số liệu, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên lúa muộn cuối vụ.

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa cấy muộn, ngô, rau, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên rau, ngô tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Phối hợp các trạm điều tra và hoàn thiện báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên trà trung; Tổng hợp số liệu viết báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà, giống.

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV và lập hồ sơ đảm bảo tiến độ. Tổ chức các Hội nghị đầu bờ và thực hiện các hoạt động dự án SRI theo kế hoạch.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

- Thực hiện 01 bài tuyên truyền trên báo Phú Thọ, Tạp chí Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ.

3. Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

 - Báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2015 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/10/2015; Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/10/2015.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý và tiếp nhận thủ tục một cửa (nếu có hồ sơ).

- Lấy mẫu rau, quả phân tích kiểm tra dư lượng thuốc BVTV.

4. Trạm KDTV:

Chủ trì, phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng vụ đông nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Kỹ thuật gieo trồng, phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ đông gửi đăng trên trang Web của Sở, Chi cục và tạp chí ngành, Báo Phú Thọ./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn