Thứ Năm, 20/1/2022
Thông báo tình hình sâu cuốn lá nhỏ kỳ 12/7/2016, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:   197 /TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày   12   tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tình hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa kỳ 12/7/2016

Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ

 

 

Căn cứ kết quả  điều tra sâu bệnh trên toàn tỉnh từ ngày 11 - 12/7/2016, hiện nay các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ đang chuyển lứa và có nguy cơ gây hại diện rộng trên lúa mùa trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Diễn biến tình hình sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà sớm: Sâu non tiếp tục gây hại với mật độ phổ biến 8 - 16 con/m2, cao 24 - 32 con/m2 (Lâm Thao, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Việt Trì, Yên Lập, ...); phát dục chủ yếu tuổi 5, nhộng. Bướm sâu cuốn lá nhỏ đang ra rải rác và bắt đầu di chuyển đẻ trứng trên các trà lúa; mật độ bướm phổ biến từ 0,1 - 0,3 con/m2, cao 3 con/m2 (Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Ba); mật độ trứng phổ biến 3 - 10 quả/m2, cao 32 quả/m2 (Tam Nông).

- Trên trà trung: Mật độ sâu non phổ biến 4 - 15 con/m2, cao 40 con/m2 (Hạ Hòa); phát dục chủ yếu tuổi 3, 4, 5.

* Dự báo: Bướm sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục vũ hóa và ra rộ trong vài ngày tới (Từ 14 - 20/7/2016), di chuyển, đẻ trứng và gia tăng mật độ trên các trà lúa. Dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 21/7/2016 trở đi và gây hại mạnh vào cuối tháng 7/2016, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời. Quy mô và mức độ gây hại thấp hơn cùng kỳ 2015 và TBNN, song mức độ rải lứa cao và diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu cuốn lá nhỏ để có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Dự kiến tổng diện tích nhiễm cần phòng trừ khoảng 9.250 ha (Trà sớm 6.330 ha, Trà trung 2.920 ha). Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tam Nông, ...

2. Biện pháp phòng trừ:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, áp dụng biện pháp thủ công bắt giết sâu non khi đưa mạ ra ruộng cấy hoặc kết hợp khi làm cỏ sục bùn; dùng vợt bắt và tiêu diệt trưởng thành vào thời điểm bướm ra rộ trên ruộng lúa chưa làm đòng. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 50 con/m2 (01 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu cuốn lá đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Clever 300WG, Hd-Fortuner 150EC, Dylan 10WG, Rigell 800 WG, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5WG Alocbale 40EC, F16 600EC, Virtako 1.5GR, ...), pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Thời gian phun thuốc trên trà mùa sớm tốt nhất từ ngày 21/7 - 27/7/2016; trà trung có thể muộn hơn 3 - 5 ngày.

 Lưu ý: Sau phun 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại, nếu ruộng vẫn còn mật độ vượt ngưỡng nêu trên cần phun phòng trừ ngay.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu đục thân, bệnh khô vằn, rầy các loại, …; Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

 

 Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);;

- Lưu: VT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phan Văn Đạo


TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SÂU CUỐN LÁ CẦN PHÒNG TRỪ

(Kèm theo Thông báo số:  197 /TB-BVTV  ngày  12 /7/2016 của Chi cục BVTV)

 

STT

Huyện

Dự kiến diện tích cần phòng trừ (ha)

Trong đó

Trà sớm

(ha)

Trà trung

(ha)

1

Thanh Sơn

500

200

300

2

Thanh Ba

1.000

400

600

3

Thanh Thủy

390

330

60

4

Tam Nông

740

700

40

5

Phù Ninh

450

200

250

6

Cẩm Khê

1.800

1.100

700

7

Đoan Hùng

450

150

300

8

T.P Việt Trì

250

250

0

9

Hạ Hòa

1.200

800

400

10

Lâm Thao

1.670

1.600

70

11

Yên Lập

600

600

0

12

T.X Phú Thọ

200

0

200

13

Tân Sơn

0

0

0

Tổng cộng

9.250

6.330

2.920

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn